หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
นโยบายรัฐบาล และนโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกัมพูชา

25 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 15672)

นโยบายรัฐบาล และนโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกัมพูชา
 
จากการที่รัฐบาลกัมพูชาได้ดำเนินการตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ (National Strategic Development Plan: NSDP) ในปี พ.ศ.2549-2553 ตามยุทธศาสตร์ลดความยากจนแห่งชาติ (National Poverty Reduction Strategy: NPRS) รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของกัมพูชา (Cambodia’s Millennium Development Goals: CMDGs) ซึ่งล้วนเป็นยุทธศาสตร์หลักที่รัฐบาลกัมพูชาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายให้กัมพูชาเดินหน้าไปสู่การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน และใช้เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาสำคัญในการพัฒนาประเทศ 4 ด้าน คือ
 
1.ด้านการเกษตร
2.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.ด้านการพัฒนาภาคเอกชนเพื่อการสร้างงาน
4.ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่รวมถึงด้านการศึกษาและสาธารณสุข
 
แม้ทั้งสี่ด้านที่กล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยที่ผลักดันสังคมกัมพูชาให้ไปข้างหน้าแต่สังคมกัมพูชายังต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยเสริมกระตุ้นอย่างนโยบายการค้าตามแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดเพื่อเปิดโอกาสให้แข่งขันได้อย่างเสรี และเป็นการระดมทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุนในประเทศ นโยบายวันนี้ของประเทศกัมพูชาคือช่วยชี้แนะแนวนโยบายด้านการค้าแก่นักธุรกิจภายในและชาวต่างชาติให้ประกอบธุรกิจสอดคล้องกับทิศทางนโยบาย และตามกฎหมายของประเทศ มีการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายธุรกิจการค้า กฎหมายตราสารหนี้และการชำระเงิน กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายความปลอดภัยด้านธุรกรรมการเงิน ปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนศุลกากรการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา เช่น กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นต้น
 
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและส่งเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุนและทิศทางใหม่ของประเทศ นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ได้แถลงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาพาณิชยกรรมของกัมพูชา ปี พ.ศ.2557-2561 ซึ่งถือเป็นแผนยุทธศาตร์ฉบับที่ 3 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อแสวงหาความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคู่ค้าต่างประเทศเพื่อพัฒนาและเพิ่มความมั่นคงด้านการค้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้รุดหน้า พัฒนาการส่งออกให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อให้กัมพูชาได้รับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการค้ามากที่สุด ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่แตกต่างจากแผนเดิม นั่นคือมุ่งดำเนินวิธีการต่างๆ ให้ประเทศกัมพูชาได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต
 
นอกจากนี้ประเทศกัมพูชายังมีแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันภายใน 5 ปีข้างหน้า (Cambodia The Next Five Year-Reform and Competitiveness in an Integrated Region) เพื่อให้สอดคล้องกับการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมธรรมภิบาล และหลักนิติธรรม การเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้มากขึ้น การพัฒนาคุณภาพและให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชนกัมพูชาเพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 
ประเด็นสำคัญในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศของรัฐบาลกัมพูชาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
รัฐบาลกัมพูชาให้ความสำคัญอย่างมากในการปฏิรูปประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกัมพูชาทั้งในระดับภูมิภาคและเวทีโลก โดยได้กำหนดประเด็นหลักในการปฎิรูปซึ่งมีความเชื่อมโยงกันไว้ 4 ประเด็น ประกอบด้วย
 
ประเด็นแรก คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุข การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงระบบการให้บริการการศึกษา
 
ประเด็นที่สอง คือ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ เส้นทางการขนส่ง แหล่งพลังงาน ระบบการสื่อสาร รวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำธุรกิจ
 
ประเด็นที่สาม คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อขจัดปัญหาความยากจน และเพิ่มรายได้ให้กับประเทศและเกษตรกร
 
ประเด็นที่สี่ คือ การพัฒนาระบบกฎหมาย ได้แก่ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล ปรับปรุงกฎหมาย ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเพิ่มประสิทธิภาพของบริการสาธารณะ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุน
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์