หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
อะไรคือความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน

25 พฤษภาคม 2015

อะไรคือความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน
 
ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ได้กำหนดแนวทางความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่
 
1.การเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ และเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
 
2.การหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการเสริมสร้างศักยภาพระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียน
 
3.การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรชีวภาพและการแสดงออกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
อาเซียนยังมีความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ด้วย
 
อาเซียนจะไม่กำหนดแนวทางการดำเนินการภายในของตนเองแต่จะสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วมเป็นภาคีกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถใช้มาตรฐานเดียวกันได้กับทั่วโลก ล่าสุด อาเซียนเห็นชอบให้แต่ละประเทศสมาชิกเป็นภาคี
 
1.พิธีสารมาดริดด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
2.ความตกลงเฮกด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบระหว่างประเทศ
3.สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty : PCT) (ไทยเข้าเป็นภาคี PCT แล้ว)
 
คาดว่าจะมีประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดจะเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดและสนธิสัญญา PCT ได้ภายในปี 2558 แต่สำหรับความตกลงเฮกประเทศอาเซียนอย่างน้อย 7 ประเทศจะเข้าเป็นภาคีได้ภายในปี 2558
 
 
 
โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์