หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
มท.1 ลงนามอนุญาตให้ต่างชาติมีถิ่นที่อยู่ในไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเข้ามาทำงานประกอบธุรกิจ

25 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1262)

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนชาวต่างชาติให้เข้ามาดำเนินธุรกิจ หรือเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาเพิ่มศักยภาพของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก
 
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติและสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาทำงานหรือลงทุนในประเทศไทย จึงได้ลงนามให้ความเห็นชอบให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองแล้ว โดยแบ่งเป็นเรื่องที่ค้างการพิจารณา จำนวน 565 ราย และได้ให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมอีกจำนวน 115 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองได้พิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงรายได้ ทรัพย์สิน ความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ และเงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและเรื่องอื่น ๆ ตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายรัฐบาล
 
สำหรับการให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยแก่คนต่างด้าวได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม พร้อมเชื่อว่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐที่ต้องการจะเปิดรับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ให้เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย สะดวกสบาย มีหลักประกัน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์