หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
จุดเด่น - จุดด้อย ของแต่ละประเทศในอาเซียน

24 พฤษภาคม 2015
 
        ประเทศ                                   จุดเด่น                                            จุดด้อย
บรูไนดารุสซาลาม        กำลังซื้อสูง ค้าส่ง ค้าปลีก                          ตลาดขนาดเล็ก ขาดแคลนแรงงาน
                                   คมนาคม กำลังเติบโต                                เคร่งครัดการนำเข้าสินค้าอาหาร

กัมพูชา                      ค่าจ้างแรงงานต่ำที่สุดในอาเซียน                    ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนา
                                  ส่งเสริมต่างชาติเข้ามาพัฒนาถนนได้เสรี          ขาดแรงงานที่มีทักษะ ระบบการเงิน  
                                  ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย สมบูรณ์        การธนาคาร  ศาลไม่น่าเชื่อถือ
                                                                                                 กฎระเบียบการค้าเปลี่ยนแปลงบ่อย

อินโดนีเซีย                ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชีย                    ทำเลที่ตั้งเป็นเกาะ กระจายตัว
                                 ตะวันออกเฉียงใต้ ตลาดขนาดใหญ่                 สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนา
                                 ระบบธนาคารแข็งแกร่ง                                  กฎหมาย กฎระเบียบขาดความชัดเจน
                                 แรงงานจำนวนมาก ราคาถูก
                                 ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายสมบูรณ์

ลาว                           ค่าจ้างแรงงานต่ำ มีความอุดมสมบูรณ์             ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนา
                                 ทางด้านชีวภาพ ด้านพลังงานไฟฟ้า                เงินกีบขาดเสถียรภาพ แรงงานไร้ฝีมือ
                                 และทรัพยากรธรรมชาติ                               ไม่มีทางออกสู่ทะเล

มาเลเซีย                   ปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 3            ตลาดขนาดเล็ก ต้นทุนการลงทุนสูง 
                                 ในเอเชียแปซิฟิค ศูนย์กลางฮาลาลของโลก      กฎระเบียบบางอย่างไม่ชัดเจน
                                 ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร
                                 มีอุตสาหกรรมรูปแบบต่างๆ

เมียนมา                    ค่าจ้างแรงงานต่ำ มีทรัพยากรธรรมชาติ           ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนา
                                 น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก                ความไม่แน่นอนทางการเมือง
                                 มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย     
                                 มีตลาดขนาดใหญ่

ฟิลิปปินส์                  แรงงานมีความรู้ด้านเทคโนโลยี                        ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนา
                                สื่อสารภาษาอังกฤษได้                                   สหภาพแรงงานแข็งแกร่ง 
                                                                                                กฎระเบียบเปลี่ยนแปลงบ่อย คอรัปชั่นสูง
 
 
สิงค์โปร์                    รายได้เฉลี่ยต่อคนเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน        พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและขาดแคลน
                                ศูนย์การการเดินเรือ และการเงิน                     แรงงานระดับล่าง ค่าใช้จ่ายในการ
                                มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ             ดำเนินธุรกิจสูง

เวียดนาม                 ค่าจ้างแรงงานต่ำ มีปริมาณสำรอง                   จำนวนประชากรมาก มีคุณภาพต้นทุน
                               น้ำมันดิบมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียแปซิฟิค      ที่ดินและค่าเช่าสำนักงานค่อนข้างสูง
                               มีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,200 ก.ม.              ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนา 
                                                                                                กฎหมายขาดความชัดเจน

ไทย                         ศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน                   ปัญหาการจราจรบริเวณเมืองใหญ่
                               เป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมรายใหญ่ของโลก         การคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา
                               สถาบันการเงินมั่นคง เทคโนโลยีการผลิต           ยังไม่เข้มแข็ง
                               ส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง 


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์