หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
คุณภาพการศึกษาในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

22 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2712)
 

                 

 
โดย  สันติพจน์  กลับดี
 
 
มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่มักจะเข้าใจว่าไทยมีคุณภาพการศึกษาสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งความเข้าใจทำนองนี้อาจจะทำให้มองประเทศเพื่อนบ้านไปในทางที่ด้อยกว่า ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วบางประเทศที่คนไทยจำนวนหนึ่งคิดว่าคุณภาพการศึกษาต่ำกลับมีคุณภาพการศึกษาที่ดีกว่าไทยตามเกณฑ์ขององค์กรระดับโลกด้วยซ้ำไป The Global Competitiveness Report 2014 - 2015 ของ World Economic Forum ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ 144 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเมื่อเลือกมาเฉพาะกลุ่มประเทศในอาเซียนและนำมาจัดอันดับคุณภาพจะได้ดัง ตารางที่ 1
 
 
จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า ผลการจัดอันดับโดย World Economic Forum ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางนั้น แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างประเทศสมาชิกต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนมีความแตกต่างกันเป็นอันมาก สังเกตได้จากอันดับโลกระหว่างของสิงคโปร์กับเมียนมาที่ห่างกันเกิน 100 อันดับ หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนจะเห็นว่าสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ อยู่ในกลุ่มที่คุณภาพสูงกว่า (คะแนนมากกว่า 4) ส่วนอีกกลุ่มที่เหลือคือ ลาว ไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา อยู่ในกลุ่มที่มีคุณภาพต่ำกว่า (คะแนนต่ำกว่า 4)
 
นอกจากนี้ ในรายงานฉบับเดียวกันยังได้แสดงความแตกต่างของคุณภาพการศึกษาเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาของประเทศต่าง ๆ 144 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเมื่อเลือกมาเฉพาะกลุ่มประเทศในอาเซียนและนำมาจัดอันดับคุณภาพจะได้ดัง ตารางที่ 2
 
 
เมื่อพิจารณาคุณภาพการศึกษาในระดับมัธยม เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พบว่าสิงคโปร์ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของโลก ทิ้งห่างจากประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ในอันดับสุดท้ายเกิน 100 อันดับเช่นกัน หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนจะเห็นว่าสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ อยู่ในกลุ่มที่คุณภาพสูงกว่า (คะแนนมากกว่า 4) อีกกลุ่มที่เหลือคือ ลาว ไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา อยู่ในกลุ่มที่มีคุณภาพต่ำกว่า (คะแนนต่ำกว่า 4)
 
ประเด็นสำคัญที่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนควรจะให้ความสนใจและพยายามดำเนินการให้บรรลุผลก็คือ การทำให้คุณภาพที่แตกต่างกันอย่างมากนี้ลดลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วความหวังที่จะร่วมมือกันยกระดับคุณภาพชีวิต การแก้ปัญหาความยากจนและอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องอาศัยประชากรที่มีคุณภาพการศึกษาที่ใกล้เคียงกันก็ยากที่จะบรรลุความสำเร็จตามไปด้วย
 
 
 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์