หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

22 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2990)
 

                  

โดย  สันติพจน์  กลับดี
 
 
ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ในประเด็นความร่วมมือ A1. ให้ความสำคัญกับการศึกษา ได้ระบุมาตรการเกี่ยวกับการเข้าถึงการศึกษาไว้ประการหนึ่ง คือ "การให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในปี 2558 โดยขจัดการไม่รู้หนังสือและให้หลักประกันทางการศึกษาภาคบังคับอย่างเท่าเทียมกันทุกเพศ โดยเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียม และไม่คำนึงถึงสถานะทางสังคม เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือความพิการ โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุร้อยละเจ็ดสิบภายในปี 2554” คำถามคือประเทศที่เป็นสมาชิกของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สามารถปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในมาตรการนี้ได้หรือยัง? ถ้าดูข้อมูลจาก World Economic Forum กล่าวได้ว่า ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้บรรลุเป้าหมายตามมาตรการข้างต้นแล้ว สรุปได้ดังตาราง
 
 
ในส่วนของการขจัดการไม่รู้หนังสือของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตามมาตรการข้างต้น จากรายงานการพัฒนาโลก (World Development Report) ของธนาคารโลก ที่แสดงอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรอายุตั้งแต่ 15 - 24 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2555 รวม 214 ประเทศ และเมื่อเลือกมาเฉพาะกลุ่มประเทศในอาเซียน แสดงได้ดังตารางที่ 2
 
 
จากข้อมูลในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ทั้งในประเด็นของการเข้าถึงการศึกษาขั้นปฐมและประเด็นของการขจัดการไม่รู้หนังสือของประชากรอาเซียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พอจะกล่าวได้ว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้บรรลุเป้าหมายตามมาตรการที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว
 
 
 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์