หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม ประชุมเพื่อแก้ไขอุปสรรคการขนส่งข้ามพรมแดน

21 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1494)

เมื่อวานนี้ (20 พ.ค.58) นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก ครั้งที่ 3 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่โรงแรม The St. Regis กรุงเทพฯ โดยมี นายสะเหลิมไซ กมมะสิด (Mr.Saleumxay Kommasith) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว นายตัน จ่อ (Mr. Thant Kyaw) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์ และนายโห่ ซวน เซิน (Ho Xuan Son) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเข้าร่วม
 
ที่ประชุมหารือในการอำนวยความสะดวกและแก้ไขอุปสรรคการขนส่งข้ามพรมแดนไทย สปป.ลาว เวียดนาม และเมียนมา ตามแนวเขตพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor: EWEC) เพื่อประโยชน์ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ความเป็นอยู่ และการไปมาหาสู่ระดับประชาชนในอนุภูมิภาค 
 
ที่ประชุมเห็นชอบให้ผลักดันการบังคับใช้กฎระเบียบและการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามพรมแดนมีความสะดวกมากขึ้น และไทยเสนอแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมฐานการผลิตเดียวและห่วงโซ่อุปทานในอาเซียน ที่ประชุมเห็นชอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงาน ๓ ฝ่าย ไทย - สปป.ลาว - เวียดนาม เพื่อหารือและผลักดันการพัฒนากฎระเบียบและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวก ณ จุดผ่านแดน ได้แก่ การขยายเส้นทางหมายเลข ๙ ให้ครอบคลุมกรุงเทพฯ ฮานอย เวียงจันทน์ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือไฮฟองของเวียดนาม การรวมเส้นทางหมายเลข ๑๒ เชื่อมโยงไทย - สปป. ลาว - เวียดนาม  การเปิดเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย - สปป. ลาว - เวียดนาม และการตรวจปล่อยจุดเดียว (Single Stop Inspection) ที่ด่านมุกดาหาร - สะหวันนะเขต
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้มีการหารือข้อกังวลของ สปป. ลาว ในฐานะประเทศทางผ่าน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนน และภาระการรักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ในการประชุมคณะทำงานฯ ๓ ฝ่ายที่ไทยจะจัดขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเรื่องการขยายความร่วมมือด้านกฎระเบียบไปยังเมียนมาผ่านด่านแม่สอด – เมียวดี การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามแนว EWEC เพื่อส่งเสริมให้เป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจอย่างแท้จริง ตลอดจนการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ธนาคารพัฒนาเอเชีย และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอื่น ในการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว EWEC
 
 
แหล่งที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์