หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
PCT ย่อมาจาก...

20 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4266)
 
PCT  ย่อมาจาก  Patent Cooperation Treaty  หมายถึง สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร
 
เป็นความตกลงที่กำหนดให้เจ้าของสิ่งประดิษฐ์หรือนักวิจัยสามารถยื่นคำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศได้ โดยยื่นคำขอต่อสำนักงานรับคำขอ (Receiving Office) ในประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือมีสถานที่พำนักอยู่ เพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศสมาชิกอื่นโดยไม่ต้องยื่นคำขอต่อสำนักของประเทศนั้น
 
สนธิสัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ World Intellectual Property Organization (WIPO) ปัจจุบัน WIPO มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 130 ประเทศ
 
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention on Literary and Artistic Work) ซึ่งเป็นหนึ่งในอนุสัญญาที่อยู่ในความดูแลของ WIPO ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2474 และเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา WIPO ส่งผลให้ไทยเป็นสมาชิก WIPO ในปี พ.ศ. 2532 จากนั้นไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีสในปี พ.ศ. 2551 และเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านสิทธิบัตร ในปี พ.ศ. 2552
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์