หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ใช้ตราสัญญลักษณ์อาเซียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

18 พฤษภาคม 2015

ตราอาเซียนและชื่ออาเซียนเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการอาเซียน "เอาไปใช้ไม่ได้หากไม่ได้รับอนุญาต”

อาเซียนมีการกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตไว้ ก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำตราสัญลักษณ์ หรือชื่ออาเซียนไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งอาจสร้างความเสื่อมเสียต่ออาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ ดังนั้น เอกสารหนังสือที่นำตราสัญลักษณ์อาเซียนไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงอาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายสินทรัพย์ทางปัญญาสามารถหาข้อมูลเติมเรื่องการขออนุญาตให้ตราสัญลักษณ์ และชื่ออาเซียนในเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการอาเซียน (http://www.aseansec.org/)
โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์