หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรีรายสาขา

20 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2322)

โดย สันติพจน์ กลับดี

เนื่องจากอาเซียนใช้การประชุมรายสาขาเป็นกลไกในการดำเนินงานตามแผนงานการก่อตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในตอนนี้จึงจะกล่าวถึงคณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ยึดโยงอยู่กับรัฐมนตรีอาเซียนรายสาขา เพื่อประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้าของที่ประชุมในแต่ละสาขาของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในโอกาสต่อไป

1. ที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน
(ASEAN Ministers Responsible for Information : AMRI) มีที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสารสนเทศ (Senior Officials Meeting Responsible for Information : SOMRI) เป็นกลไกร่วมในการขับเคลื่อนแผนงาน

2. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts : AMCA) มีที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (Senior Officials Meeting for Culture and Arts : SOMCA) เป็นกลไกร่วมในการขับเคลื่อนแผนงาน

3. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการศึกษา (ASEAN Education Ministers Meeting : ASED) มีที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา (Senior Officials Meeting on Education : SOM-ED) เป็นกลไกร่วมในการขับเคลื่อนแผนงาน

4. ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านภัยพิบัติอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management : AMMDM) มีคณะกรรมการอาเซียนด้านภัยพิบัติอาเซียน (ASEAN Committee on Disaster Management : ACDM) เป็นกลไกร่วมในการขับเคลื่อนแผนงาน

5. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Ministerial Meeting on the Environment : AMME) มีเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Senior Officials on the Environment : ASOEN) เป็นกลไกร่วมในการขับเคลื่อนแผนงาน

6. สมัชชารัฐภาคีต่อความตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน (Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Trans-Boundary Haze Pollution : COP) มีคณะกรรมการของสมัชชารัฐภาคีต่อความตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน (Committee (COM) under the COP to the ASEAN Agreement on Tran boundary Haze Pollution) เป็นกลไกร่วมในการขับเคลื่อนแผนงาน

7. ที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministers Meeting : AHMM) มีที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข (Senior Officials Meeting on Health Development : SOMHD) เป็นกลไกร่วมในการขับเคลื่อนแผนงาน

8. ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านแรงงานอาเซียน (ASEAN Labour Ministers Meeting : ALMM) มีที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานอาเซียน (Senior Labor Officials Meeting : SLOM) มีคณะกรรมการการปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียนเกี่ยวกับ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานอาเซียน (ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) เป็นกลไกร่วมในการขับเคลื่อนแผนงาน

9. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน (ASEAN Ministers on Rural Development and Poverty Eradication : AMRDPE) มีที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน (Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication : SOMRDPE) เป็นกลไกร่วมในการขับเคลื่อนแผนงาน

10. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development : AMMSWD) มีที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development : SOMSWD) เป็นกลไกร่วมในการขับเคลื่อนแผนงาน

11. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเยาวชน (ASEAN Ministerial Meeting on Youth: AMMY) มีที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านเยาวชน (Senior Officials Meeting on Youth : SOMY) เป็นกลไกร่วมในการขับเคลื่อนแผนงาน

12. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกีฬา (ASEAN Ministerial Meeting on Sports : AMMS) มีที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกีฬา (ASEAN Senior Official Meeting on Sports : SOMS) เป็นกลไกร่วมในการขับเคลื่อนแผนงาน

13. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Women: AMMW) มีที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on Women : ACW) เป็นกลไกร่วมในการขับเคลื่อนแผนงาน

นอกจากที่ประชุมรายสาขาทั้ง 13 ดังกล่าวแล้วยังมีสาขาความร่วมมืออื่น ๆ อีก 6 สาขา ที่ไม่ได้กำหนดให้มีที่ประชุมระดับรัฐมนตรีรายสาขา และ/หรือที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส/คณะกรรมการไว้ ได้แก่

1. กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยเรื่องข้าราชการพลเรือน (ASEAN Conference on Civil Service Matters : ACCSM)

2. ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity : ACBD)

3. ศูนย์ประสานงานงานการจัดการสงเคราะห์ผู้ประสพภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance in Disaster Management : AHA Centre)

4. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ด้านแผ่นดินไหวอาเซียน (ASEAN Earthquakes Information Centre : AEIC)

5. ศูนย์พยากรณ์อากาศอาเซียน (ASEAN Specialised Meteorological Centre : ASMC)

6. เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN)

จะเห็นว่าถ้านับสาขาความร่วมมือทั้ง 2 ส่วนดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจะมีความร่วมมือทั้งหมด 19 สาขาส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์