หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
จำนวนข้าราชการเมียนมาพร้อมคุณลักษณะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

18 พฤษภาคม 2015

1.จำนวนข้าราชการทั่วประเทศ

จำนวนข้าราชการเมียนมาทั่วประเทศ (Population of Civil Servants) จากรายงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2556 ว่ามีเกือบ 2 ล้านคนโดยแยกเป็นข้าราชการประจำ 1.2 ล้านคน เป็นพนักงาน 740,000 คน และข้าราชการเมียนมาที่เกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบ 60 ปี ที่รับบำนาญอีก 760,000 คน

2.คุณลักษณะหลักของข้าราชการเมียนมา

จากการที่รัฐบาลเมียนมาปกครองโดยระบอบเผด็จการทหารมาอย่างยาวนาน แม้ว่าจะเปิดให้มีการเลือกตั้ง แต่กฎระเบียบต่างๆ ยังคงอยู่ คุณลักษณะข้าราชการของเมียนมาจึงพอสรุปได้ดังนี้

1.ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความผิดตามกฎหมายที่เป็นข้อห้ามสำหรับผู้ที่เข้ารับราชการ
2.ต้องไม่เป็นบุคคลที่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมายที่กำหนดสำหรับผู้ที่เข้ารับราชการ
3.ต้องเข้าใจในกฎวินัยข้าราชาการ
4.ต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการ
5.ต้องรับใช้ประเทศด้วยความซื่อสัตย์

3.คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จากการจัดการประชุมข้าราชการอาวุโสอาเซียนครั้งที่ 17 ณ ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน พ.ศ.2556 ซึ่งสัมมนาถึงสาระสำคัญของข้าราชการพลเรือนที่รัฐบาลเมียนมาประกาศถึงวัตถุประสงค์ว่าต้องการให้ข้าราชการอาวุโสมีความเข้าใจร่วมกับรัฐบาลเมียนมาในการเตรียมการเข้าสู่สังคมอาเซียนดังนี้

-เพื่อให้แน่ใจว่าข้าราชการอาวุโสเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญต่างๆ และนโยบายของรัฐ
-เพื่อให้แน่ใจว่าข้าราชการอาวุโสคุ้นเคยกับหลักธรรมาภิบาล ทั้งให้การสนับสนุนในการปฏิบัติ เพื่อทำให้เกิดการปกครองที่สะอาดโปร่งใส
-เพื่อให้แน่ใจว่าข้าราชการระดับอาวุโสต้องรอบรู้เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และมีความรู้ด้านการบริหารกลไกบริหารของชาติ
-เพื่อให้แน่ใจว่าราชการอาวุโสมีความรู้แน่นเกี่ยวกับกฎหมาย ข้าราชการพลเรือน และกฎหมายระหว่างประเทศในระดับที่แน่นอนและเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารตามกฎเกณฑ์
-เพื่อให้แน่ใจว่าข้าราชการอาวุโสมีความรู้อย่างละเอียดรอบคอบในจริยธรรมของข้าราชการ กฎข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ รวมถึงวิธีปฏิบัติการ
-เพื่อให้แน่ใจว่าข้าราชการอาวุโสได้รับรู้ระบบความนึกคิดใหม่ๆ และทันสมัยในด้านการบริหาร และเริ่มต้นเพิ่มระดับความสามารถในการเป็นผู้นำในภาคการบริหารจัดการ
-เพื่อให้แน่ใจว่าข้าราชการอาวุโสได้ยกระดับสมรรถนะ

การจัดอบรมข้าราชการอาวุโสข้างต้น เป็นโครงการนำร่อง ก่อนที่จะจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในระดับอื่นๆ ที่ให้สอดคล้องกับการทำแผนพัฒนาที่เมียนมาเป็นประธานอาเซียนต่อจากประเทศบรูไน

ส่วนในด้านความพร้อมของการเตรียมบุคลากรนั้น เมียนมามีความพร้อมแล้ว ซึ่งดูได้จากการประชุมธรรมาภิบาลอาเซียนที่ย่างกุ้ง (the ASEAN Good Governance Forum in Yagon) ที่จัดโดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสหภาพเมียนมา (The Union Civil Service Board) และโปรแกรมพัฒนาของสหประชาชาติ (United Nations Development Programmed-UNDP) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา U Kyaw Thu ประธานกรรมการข้าราชการพลเรือนเมียนมา ได้กล่าวถึงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนของเมียนมาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยต้องมีการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนตามความสามารถในการทำงานเพื่อช่วยให้การดำเนินงานของรัฐเป็นไปอย่างดียิ่งขึ้น โดยเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของจริยธรรมในการทำงานของข้าราชการพลเรือน

อย่างไรก็ตาม จากการต่อตั้ง ASEAN ขึ้นนั้น ได้มีการร่วมมือทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก โดยเมียนมาได้รับผิดชอบในเรื่อง การฝึกอบรม ("Training of Trainers”) ทั้งนี้ เมียนมาได้ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมต่างๆ ร่วมกับประเทศสมาชิก เช่น สิงคโปร์ ในโครงการความร่วมมือ (SCP) โดยเป็นการให้ข้าราชการ เมียนมาได้เข้าฝึกอบรมกับรัฐบาลสิงคโปร์ เป็นต้นโดย สำนักงาน ก.พ.


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์