หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
ข้อมูลการเมืองการปกครองกัมพูชา

19 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 31584)

ข้อมูลการเมืองการปกครองกัมพูชา
 
ประเทศกัมพูชามีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศ เป็นการปกครองที่มีรูปแบบรัฐเดียว
 
กษัตริย์องค์ปัจจุบันของกัมพูชา คือ "พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี” (His Majesty King Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni) ขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2547
 
ตามโครงสร้างการปกครองของประเทศกัมพูชาได้กำหนดในกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2552 ให้มีการแบ่งเขตปกครองเป็น 1 ราชธานี (พนมเปญ) และ 23 จังหวัด ได้แก่ กรแจะ เกาะกง กันดาล กำปงจาม กำปงชนัง กำปงธม กำปงสะดือ กัมปอต ตาแก้ว รัตนคีรี สตึงแตรง สวายเรียง เสียมราฐ อุดรมีชัยไพลิน แกบ และพระสีหนุ ซึ่งแต่ละจังหวัดมีศูนย์กลางการปกครอง เรียกว่า "กรุง” (อำเภอเมือง)
 
นอกจากนั้น ยังมีเมืองสำคัญที่มีฐานะเป็นกรุงอีก 3 แห่ง คือ กรุงปอยเปต (จังหวัดบันเตียเมียนเจย) กรุงบาวัด (จังหวัดสวายเรียง) และกรุงสรวง (จังหวัดกำปงจาม) แต่ละจังหวัดหรือกรุงปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีก 7-9 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวาระของรัฐบาล โดยจังหวัดแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็นอำเภอ (สะร็อก) และตำบล (คุ้ม) ขณะที่กรุงแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็นคานและสังกัด นอกจากนี้ในหมู่บ้านจะแบ่งออกเป็นชุมชนย่อยอีกเรียกว่า "ภูมิ”
 
โดยในปัจจุบันประเทศกัมพูชามีการกระจายอำนาจแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 จังหวัด (เขต: Provinces;Khet) และ 4 เทศบาล (กรุง: Municipalities; Krung)
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์