หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
จำนวนข้าราชการกัมพูชาทั่วประเทศ พร้อมคุณลักษณะหลักหรือคุณลักษณะหลักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

19 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2964)

จำนวนข้าราชการกัมพูชาทั่วประเทศ พร้อมคุณลักษณะหลักหรือคุณลักษณะหลักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
1.จำนวนข้าราชการทั่วประเทศ
 
ตามระเบียบข้าราชการของกัมพูชา (The Common Statute of Civil Servants) แบ่งประเภทข้าราชการกัมพูชาเป็นข้าราชการที่ประจำอยู่ส่วนกลางและข้าราชการที่ประจำอยู่ในส่วนภูมิภาค โดยข้าราชการพลเรือนทั้งหมดของกัมพูชาจะอยู่ภายใต้การบริหารของสำนักเลขาธิการข้าราชการพลเรือน (The State Secretariat for Civil Service: SSCS) ทั้งนี้ไม่รวมข้าราชการทหาร ตำรวจ ผู้พิพากษา และข้าราชการพลเรือนที่ทำงานด้านตุลาการ ข้าราชการกัมพูชาทั่วประเทศมีจำนวน (Population of civil servants) ทั้งสิ้น 184,055 คน (2012)
 
2.คุณลักษณะหลักของข้าราชการ
 
ข้าราชการพลเรือนกัมพูชามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลประเทศกัมพูชา (Royal Government of Cambodia: RGC) ที่ได้ประกาศ โดยกัมพูชาถือว่าการปฏิรูประบบข้าราชการพลเรือนเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป นั่นคือเพื่อให้ได้ข้าราชการที่มีลักษณะสำคัญ คือ "การให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ” (Serving people better) เป็นข้าราชการผู้ให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใส ตอบสนอง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่า ข้าราชการพลเรือนกัมพูชาต้องเป็นทั้งผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะและหุ้นส่วนการพัฒนาที่เชื่อถือได้ นั่นคือต้อง
 
-ตรวจสอบการเข้าถึงบริการ
-เน้นความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคที่ให้บริการ
-ให้บริการที่จำเป็น
-ให้ความโปร่งใสและความรับผิดชอบสำหรับการส่งมอบบริการ
 
-คุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการและการพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการเป็นความพยายามที่รัฐบาลกัมพูชาจะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการลดปัญหาความยากจน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพของการให้บริการในภาครัฐของชาวกัมพูชา คือ
 
1.ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของข้าราชการทีละน้อย
2.ส่งเสริมความเป็นผู้นำและการบริหารงาน
3.พัฒนาองค์ความรู้ ข่าวสาร และการสื่อสาร
4.พัฒนาความสามารถ (ทักษะ)
5.เสริมสร้างองค์การ กระบวนการ และการปฏิบัติ เพื่อการให้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ
 
3.คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
ภารกิจ
 
-ฝึกอบรมข้าราชการให้มีคุณภาพ มีความรับผิดในหน้าที่สูงรู้จักใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันกับโลกาภิวัตน์
-จัดโปรแกรมพัฒนาความสามารถข้าราชการผ่านรูปแบบ การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม การศึกษาทางไกล การฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ การดูงาน หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูล
-รวบรวมข้อมูลทั้งหมด (กฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดและประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก) เพื่อริเริ่มสร้างข้าราชการแบบใหม่ๆ ขึ้น
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์