หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
เขตการปกครองเมืองสิงคโปร์

16 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5070)

ประเทศสิงคโปร์ แม้ว่าเป็นประเทศขนาดเล็ก แต่ยังคงมีการแบ่งเขตการปกครองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งในปัจจุบันสิงคโปร์แบ่งเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 5 ภาค ด้วยกันดังนี้

1.ภาคกลาง (Central Region) มีพื้นที่ 130.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย Central Area ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินของสิงคโปร์ และ 11 เขตรอบนอก โดยภายใน Central Area ยังแบ่งออกเป็น 11 เขตย่อย ซึ่งเขตที่สำคัญ ได้แก่ Downtown Core เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจสำคัญ Singapore River เป็นที่อยู่สำนักงานห้างร้านขนาดใหญ่ และ Orchard เป็นแหล่งการค้าและศูนย์กลางของธุรกิจโรงแรม

2.ภาคตะวันตก (West Region) มีประชากรมากกว่า 7.4 แสนคน มีพื้นที่ 201 ตารางกิโลเมตร ใหญ่ที่สุดใน 5 ภาค แบ่งเป็น 12 เขต โดยเขตสำคัญ ได้แก่ Western Water Catchment ซึ่งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1 ใน 3 ของภาค

3.ภาคเหนือ (North Region) มีประชากรกว่า 4 แสนคน อาศยในพื้นที่ 97 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 8 เขต รวม Central Water Catchment (หรือ Central Catchment Nature Reserve: CCNR) ซึ่งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในตอนกลางของเกาะสิงคโปร์

4.ภาคตะวันออก (East Region) แบ่งเป็น 6 เขต โดยเขต Changi เป็นที่อยู่ของสนามบินนานาชาติแห่งสิงคโปร์ (Changi International Airport)

5.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-East Region) แบ่งเป็น 7 เขต มีพื้นที่ครอบคลุมหมู่เกาะในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ เกาะสำคัญได้แก่ Pulau-tekong เป็นที่อยู่ทางทหารของสิงคโปร์ และ Pulau-ubin เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดย สำนักงาน ก.พ.


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์