หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ประชากรของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

18 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4143)

โดย  สันติพจน์  กลับดี
 
 
เนื่องจากการพัฒนามนุษย์เป็นคุณลักษณะแรกที่ถูกกำหนดไว้ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ที่จะมีการร่วมมือกันทั้งเรื่องของการให้ความสำคัญกับการศึกษา การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ การเสริมสร้างทักษะในการประกอบการสำหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ การพัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับประชากรของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนโดยตรง
 
ข้อมูลพื้นฐานประการหนึ่งที่ควรทราบในเบื้องต้นก็คือ ประเทศสมาชิกอาเซียนมีลักษณะพื้นฐานทางประชากรโดยทั่วไปเป็นอย่างไร ซึ่งบางคนอาจจะพอจะทราบอยู่บ้างแล้ว ในขณะที่บางคนอาจจะไม่ทราบข้อมูลด้านนี้เลย แม้กระทั่งการตอบคำถามง่าย ๆ ว่าประเทศใดในอาเซียนมีประชากรมากที่สุด
 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานทางด้านประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียน ค.ศ. 2014

ประเทศ        จำนวน       อัตรา       อัตรา     การคาดการณ์    ประชากร     ประชากร
                  ประชากร   การเกิด    การตาย      ประชากร      อายุต่ำกว่า  อายุสูงกว่า 
                  (ล้านคน)   (ร้อยละ)   (ร้อยละ)    ปี ค.ศ.2030        15 ปี           65 ปี 
                                                                                     (ร้อยละ)       (ร้อยละ) 
 
บรูไน               0.4          1.6         0.3            0.5                25                5
กัมพูชา           14.8         2.4         0.6           18.4                31                6
อินโดนีเซีย    251.5         2.0         0.6         306.7                29                5
ลาว                 6.8         2.6          0.6            8.3                35                4
มาเลเซีย        30.1         1.7          0.5           36                  26                6
เมียนมา         53.7          1.7          0.9          58.7                25                5
ฟิลิปปินส์     100.1          2.4          0.6         127.8               34                4
สิงคโปร์          5.5          0.9          0.5             6.5               16               11
ไทย             66.4          1.2          0.8           66.8               18               10
เวียดนาม      90.7           1.7          0.7         102.0               24                7

จากตารางจะเห็นได้ว่าประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคืออินโดนีเซีย ซึ่งจะมีประชากรเพิ่มขึ้นอีก 55.1 ล้านคนในอีก 15 ปีข้างหน้า ในขณะที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุด จะมีประชากรเพิ่มขึ้น 1 ล้านคนในอีก 15 ปีข้างหน้า ส่วนไทยซึ่งมีประชากรอยู่ในอันดับ 4 ของอาเซียน จะมีประชากรเพิ่มขึ้นอีก 4 แสนคนในอีก 15 ปีข้างหน้า ซึ่งตามการคาดการณ์ ประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่มีอัตราการเกิดสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ส่วนไทยอยู่ในกลุ่มที่มีอัตราการเกิดต่ำคือ ร้อยละ 1.2 ต่อปี จัดเป็นอับดับ 2 รองจากสิงคโปร์
 
ประเด็นที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่งก็คือแรงงานของแต่ละประเทศ อันเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในด้านการจ้างงานที่เหมาะสม ในคุณลักษณะการพัฒนามนุษย์ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จากข้อมูลในตาราง หากประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี คือเด็ก และอายุสูงกว่า 65 ปี คือผู้สูงอายุ และประชากรที่ไม่ใช่เด็กและผู้สูงอายุคือกลุ่มที่อยู่ในกำลังแรงงาน จะเห็นว่าประเทศที่มีกำลังแรงงานมากที่สุดคืออินโดนีเซีย (ประมาณ 166 ล้านคน) และประเทศที่มีกำลังแรงงานน้อยที่สุดคือสิงคโปร์ (ประมาณ 4 ล้านคน) ในขณะที่ไทยมีกำลังแรงงานประมาณ 48 ล้านคน
 
ข้อสังเกตอีกประการสำหรับประเทศไทยก็คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจากข้อมูลในตารางจะเห็นว่าประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับสองในอาเซียน คือร้อยละ 10 รองจากสิงคโปร์ที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 11 แต่เมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้สูงอายุแล้ว ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่า โดยไทยมีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 6.64 ล้านคน สิงคโปร์มีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 0.6 ล้านคน ในขณะที่เวียดนามซึ่งมีประชากรมากกว่าไทยถึง 24.3 ล้านคน แต่มีจำนวนผู้สูงอายุต่ำกว่าไทย คือมีอยู่ประมาณ 6.3 ล้านคน
 
จากความแตกต่างทางด้านประชากรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว การสร้างความร่วมมือกันในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน นอกจากจะมีมาตรการร่วมกันในด้านการพัฒนามนุษย์ตามที่กำหนดไว้แล้ว แต่ละประเทศควรจะหามาตรการที่เหมาะสมสำหรับตนเองควบคู่กันไปด้วย เช่น ไทยควรให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุมากกว่าประเทศที่ยังไม่มีปัญหาทางด้านนี้ เป็นต้น
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์