หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
กรอบความตกลงว่าด้วยการเปิดเสรีภาคบริการของอาเซียน และพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ ชุดที่ 9

14 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4393)

โดย  เติมธรรม  สิทธิเลิศ
 
 
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement in Services : AFAS) ซึ่งเป็นกรอบความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เมื่อเดือนธันวาคม 2538 และมีผลใช้บังคับเมื่อปี 2539 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
 
1. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน ความหลากหลายในด้านความสามารถในการผลิตและอุปทาน อีกทั้งยังมีการกระจายการให้บริการทั้งภายในและภายนอกอาเซียน
 
2. เพื่อขจัดข้อจำกัดด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
 
3. การเปิดเสรีการค้าบริการให้แก่กันมากกว่าที่แต่ละประเทศได้มีข้อตกลงความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services : GATS) ภายใต้กรอบ WTO
 
ประเทศสมาชิกเข้าร่วมเจรจาเป็นรอบ ๆ ละ 3 ปี ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นรอบละ 2 ปี โดยแต่ละประเทศยังมีสิทธิในการออกกฎระเบียบภายในเพื่อกำกับดูแลธุรกิจบริการของตนให้มีคุณภาพมากขึ้นได้ ในปัจจุบันอาเซียนอยู่ระหว่างการดำเนินการไปสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งระบุให้เปิดตลาดภาคบริการตามกำหนดในปี ค.ศ. 2015 โดยที่
 
- มีสาขาบริการที่เร่งรัด (Priority Sectors) ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ e-ASEAN (คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม) สุขภาพ และท่องเที่ยว ต้องอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามาถือหุ้นในนิติบุคคลที่ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ในปี ค.ศ. 2008 และเพิ่มเป็นร้อยละ 70 ในปี ค.ศ. 2010
 
- สาขาโลจิสติกส์ ต้องเปิดให้ถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 49 ในปี ค.ศ. 2008 เพิ่มเป็นร้อยละ 51 ในปี ค.ศ. 2010 และเพิ่มเป็นร้อยละ 70 ในปี ค.ศ. 2013
 
- สาขาอื่น ๆ ต้องเปิดให้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 49 ในปี ค.ศ. 2008 เพิ่มเป็นร้อยละ 51 ในปี ค.ศ. 2010 และเพิ่มเป็นร้อยละ 70 ในปี ค.ศ. 2013
 
สมาชิกอาเซียนได้ลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 9 ไปแล้ว ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีสาระสำคัญดังนี้
 
1. พิธีสารอนุวัติข้อผูกพัน ชุดที่ 9 และข้อผูกพันที่อยู่ในภาคผนวกท้ายพิธีสารฯ จะมีผลบังคับใช้ในหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วัน ภายหลังจากวันที่ประเทศสมาชิกได้ลงนาม
 
2. สำหรับประเทศสมาชิกที่ไม่สามารถแจ้งการดำเนินตามกระบวนการภายในของตนให้แล้วเสร็จได้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วัน นับจากวันที่ลงนาม สิทธิและภาระผูกพัน (rights and obligations) ของประเทศนั้น ๆ ภายใต้พิธีสารฯ และภาคผนวกท้ายพิธีสารฯ จะเริ่มขึ้นในวันที่ประเทศสมาชิกแจ้งให้ฝ่ายเลขาธิการอาเซียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการภายในของตนเสร็จสิ้นแล้ว
 
3. สำหรับรัฐสมาชิกที่ยังไม่สามารถยื่นข้อผูกพันอย่างสมบูรณ์ภายใต้ข้อผูกพันชุดที่เก้าภายในกำหนดการลงนามพิธีสารฉบับนี้
3.1 ข้อผูกพันซึ่งได้ยื่นในภายหลัง แต่ยื่นภายในระยะเวลามีผลบังคับใช้ของพิธีสารฉบับนี้และภาคผนวกท้ายพิธีสาร จะมีผลบังคับในหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วัน ภายหลังจากวันที่สมาชิกได้ลงนามพิธีสารฉบับนี้ และ
3.2 ข้อผูกพันซึ่งได้ยื่นหลังจากการมีผลใช้บังคับของพิธีสารฉบับนี้และภาคผนวกท้ายพิธีสาร จะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อมีการยื่น
 
4. สำหรับข้อผูกพันฯ ที่เป็นภาคผนวกท้ายพิธีสารฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสารฯ ประเทศสมาชิกจะต้องยื่นข้อผูกพันเปิดตลาดสาขาบริการจำนวน 104 สาขา หากไม่สามารถยื่นข้อผูกพันได้ครบถ้วนทั้ง 104 สาขา ซึ่งถือเป็นฉบับสมบูรณ์ สามารถทยอยยื่นสาขาบริการเพิ่มเติมได้ภายหลังจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ข้อผูกพันที่อยู่ในภาคผนวกซึ่งแนบท้ายพิธีสารฯ ที่จะมีการลงนามไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ หรือประเทศสมาชิกสามารถใช้พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 8 แทนไปก่อนได้
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์