หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว คนชาติอื่นๆ จะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ เช่นเดียวกับคนไทยหรือไม่

14 พฤษภาคม 2015

เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว คนชาติอื่นๆ จะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ เช่นเดียวกับคนไทยหรือไม่
 
สวัสดิการเหล่านี้ รัฐบาลไทยให้เฉพาะประชาชนไทยที่มีสิทธิ์เท่านั้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชนชาวไทย และไม่ได้เป็นข้อตกลงของอาเซียนที่ต้องทำ หรือใช้ด้วยกันทุกประเทศแต่ตามจังหวัดชายแดน เราจะเห็นคนของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามารับการรักษาพยาบาล และหมอรับตรวจให้นั้น เป็นเหตุผลด้านมนุษยธรรม
 
สิ่งที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังจะดำเนินการร่วมกับเพื่อนสมาชิกอาเซียนประเทศอื่นๆ คือ การหาข้อมูลเปรียบเทียบว่าแต่ละประเทศให้ความช่วยเหลือหรือมีระบบสวัสดิการสังคมให้ประชาชนอย่างไรบ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม มีระดับมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันที่สุด
 
 
โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์