หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
อาเซียนมีกลไกเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหรือไม่

14 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4756)

อาเซียนมีกลไกเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหรือไม่
 
1.คณะกรรมธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Intergovernment Commission Rights: AICHR) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 ประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ 1 คน ผู้แทนของประเทศไทยคนแรกใน AICHR คือ ดร.ศรีประภา เพ็ชรมีศรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนผู้แทนปัจจุบัน (วาระปี 2556-2558) คือ ดร.เสรี นนทสูติ รองเลขาธิการมูลนิธิสภาวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 
2.คณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC) ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2553 ประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ 2 คน ด้านสิทธิเด็ก 1 คน และด้านสิทธิสตรี 1 คน รวมเป็น 20 คน ผู้แทนของประเทศไทยได้แก่ ดร.สายสุรี จุติกุล ด้านสิทธิเด็ก และนางกานดา วัชราภัย ด้านสิทธิสตรี (วาระปี 2553-2556)
 
นอกจากนี้ ผู้นำอาเซียนได้รับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วนสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration: AHRD) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากปฏิญญาฯ ฉบับนี้ คือ การสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานที่พึงมีและพึงได้รับการคุ้มครองในการดำเนินชีวิตประจำวัน และแม้ว่าปฏิญญาฯ ไม่ใช่ตัวบทกฎหมายที่จะควบคุมและลงโทษผู้ที่กระทำผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่นับว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่งที่อาเซียนได้มีเอกสารพื้นฐานร่วมกันในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค
 
 
 
โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์