หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
การศึกษาในมาเลเซีย

12 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 18662)

การศึกษามาเลเซีย ระบบการบริหารการศึกษาของประเทศมาเลเซียอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งระดับการบริหารเป็น 5 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับรัฐ ระดับอำเภอ ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับโรงเรียน การบริหารการศึกษาระดับชาติอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง ( Federal Government) การศึกษาทุกประเภททุกระดับอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการเพียงกระทรวงเดียว ยกเว้นการศึกษาที่มีลักษณะเป็นการศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) จะมีกรมจากกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ เช่น กรมแรงงาน กรมเกษตร เป็นต้น

ระบบการจัดการศึกษาของมาเลเซีย (National Education System) เป็นระบบ 6:3:2 คือ
- ระดับประถมศึกษา หลักสูตร 6 ปีการศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 3 ปีการศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 2 ปีการศึกษา
- ระดับเตรียมอุดมศึกษา หลักสูตร 1 หรือ 2 ปีการศึกษา
- ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรเฉลี่ยประมาณ 3 ปีครึ่งถึง 4 ปีการศึกษา
และแบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ระดับดังนี้
1. การศึกษาระดับประถมศึกษา (Pre-school Education)
2. การศึกษาระดับประถมศึกษา (Primary Education)
3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education)
4. การศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาหรือเตรียมอุดมศึกษา (Post-secondary Education)
5. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education) ส่วนสถานศึกษาที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาระดับต่าง ๆ นั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. สถานศึกษาของรัฐบาล (Government Education Institutions)
2. สถานศึกษาในอุปถัมภ์ของรัฐบาล (Government-aided Educational Institutions)
3. สถานศึกษาเอกชน (Private Educational Institutes)
ในโรงเรียนของรัฐบาลกำหนดให้ใช้ภาษาประจำชาติคือ ภาษามลายู (Bahasa Malayu) ที่เขียนด้วยอักษรรูมี (อักษรภาษาอังกฤษ) เป็นภาษาหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
+ นโยบาย/จุดเน้นด้านการศึกษา
ประเทศมาเลเซียให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล
• การดำเนินงานด้านการศึกษาปัจจุบันประกอบด้วย การพัฒนาการศึกษาตามแผนแม่บทปี 2006-2010 ประกอบด้วยเป้าหมายยุทธศาสตร์ 6 ประการ ได้แก่
1) การสร้างชาติ 2) การพัฒนาทุนมนุษย์ 3) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโรงเรียนในชาติ 4) การลดช่องว่างการศึกษา 5) การยกระดับอาชีพครู 6) การเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษา

• การดำเนินการด้านการศึกษาของมาเลเซียมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผลการศึกษาของนักเรียนโดยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
• ขอบข่ายการดำเนินงานด้านการศึกษาที่สำคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย
- การเพิ่มอัตราการเข้าเรียนของเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียน การสอน
- การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และการคำนวนหลังจากปีที่ 3 ของการเรียน
- การจัดตั้งโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศ หรือ High Performing Schools เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบ

การพัฒนาครูใหญ่ หรือผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศจำนวน 20 แห่ง ภายใต้แผน New Deal โดยพัฒนาให้ได้อย่างน้อยจำนวน 100 คน ภายในปี 2553 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครู + ความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาค
ขอบข่ายความร่วมมือ
1. การร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการศึกษา ประกอบด้วย
• การฝึกอบรมครู
• การพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่ครู และผู้อำนวยการโรงเรียน
• การจัดการด้านการศึกษาปฐมวัย
• การสร้างนวัตกรรมและสิ่งสร้างสรรค์ต่างๆ สำหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2. การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับเด็กไร้สัญชาติ เด็กลี้ภัย เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
3. การวิจัยและการพัฒนา เช่น การประเมินผลความสำเร็จของโรงเรียนปฐมวัย การจัดทำเครื่องมือชี้วัดผลการเรียนของนักเรียน ครู และภาวะผู้นำ
4. การฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน เช่น ด้านวิศวกรรมอวกาศ วิศวกรรมทางทะเล ศิลปะ กีฬา เป็นต้น
5. การศึกษานานาชาติ โดยการจัดโครงการคู่พัฒนา (Twinning Programme) โรงเรียนเครือข่าย การพัฒนาวิชาชีพ ความร่วมมือการดำเนินโครงการด้าน ICT โครงการฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น

โครงการภายใต้การจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย
1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
2. การส่งเสริมการศึกษาสำหรับสตรีและเด็กหญิง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์