หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
แผนการพัฒนาระบบการศึกษาของมาเลเซีย

12 พฤษภาคม 2015

รัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญอันดับต้นกับการพัฒนาระบบการศึกษาเนื่องจาก เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้แก่กระทรวงศึกษาธิการมากกว่า ร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมด (3.87 หมื่นล้านริงกิตสำหรับกระทรวงศึกษาธิการเดิม และ 1.41 หมื่นล้านริงกิต สำหรับกระทรวงการอุดมศึกษาเดิม ซึ่งในปัจจุบันได้รวมเป็นกระทรวงเดียว คือ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินนโยบายและประสานราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน)
 
- การพัฒนาการศึกษาในอดีตจะเน้นเรื่องการสร้างโรงเรียน แต่ในปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยเชิงคุณภาพ จึงได้ส่งเสริมกิจกรรมการฝึกสอนและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน และเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มีความเท่าเทียม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง/หน่วยงานต่าง ๆ เช่น การขยายเครือข่ายถนนเพื่อให้นักเรียนในมาเลเซียตะวันออกสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้โดยสะดวกมากขึ้น หรือการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการขยายโอกาสทางการศึกษา - รัฐบาลมาเลเซียได้ออกแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติขึ้น และได้จัดทำพิมพ์เขียว เพื่อกำหนดช่วงเวลาสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ค.ศ. 2012-2015 เป็นช่วงวางรากฐาน ช่วงที่ 2 ค.ศ. 2016-2020 เป็นช่วงการเร่งพัฒนาและปรับโครงสร้าง และช่วงที่ 3 ค.ศ. 2021-2025 เป็นช่วงที่จะนำระบบการศึกษาของ มซ. ไปสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ พิมพ์เขียวการศึกษาของมาเลเซียปรากฏตามเว็บไซต์ http://www.moe.gov.my/userfiles/file/PPP/Preliminary-Blueprint-Eng.pdf

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์