หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน

14 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2060)

โดย  พนารัช  ปรีดากรณ์ 

 
การดำเนินการของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) จะเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ (Terms of Reference) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณี ข้อ 14 ของกฎบัตรอาเซียน ในที่นี้ขอบอกเล่าถึงเฉพาะข้อกำหนดในเรื่องเป้าประสงค์และหลักการของ AICHR ดังนี้ 
 
เป้าประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอาเซียน
2. เพื่อยึดถือสิทธิของประชาชนอาเซียนที่จะดำรงชีวิตโดยสันติ มีศักดิ์ศรี และมีความรุ่งเรือง
3. เพื่อให้เป้าประสงค์ของอาเซียนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน ช่วยส่งเสริมซึ่งความมีเสถียรภาพและความปรองดองในภูมิภาค เกิดมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมไปถึงความเป็นอยู่ที่ดี การดำรงชีวิต สวัสดิการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนอาเซียน ในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน
4. เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภายในบริบทของภูมิภาค โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะทางภูมิภาคและประเทศ และให้ความเคารพซึ่งกันและกันต่อพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศาสนา ที่แตกต่างกัน อีกทั้งพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างสิทธิและความรับผิดชอบ
5. เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือในภูมิภาค ด้วยทัศนะที่มุ่งให้เกิดการประกอบกันของความพยายามระดับประเทศและระหว่างประเทศด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
6. เพื่อยึดมั่นต่อมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศตามที่ระบุไว้ใน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนา และตราสารว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภาคี
 
หลักการ AICHR ดำเนินการโดยอาศัยหลักการต่อไปนี้ 
1. การเคารพในหลักการของอาเซียน ตามข้อ 2 ในกฎบัตรอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่อง
- การเคารพซึ่งเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน และอัตลักษณ์แห่งชาติ ของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง
- การไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
- การเคารพสิทธิของประเทศสมาชิกทุกประเทศในการธำรงประชาชาติ โดยปราศจากการแทรกแซง การบ่อนทำลาย และการขมขู่จากภายนอก
- การยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล หลักการประชาธิปไตย และรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ
- การเคารพเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม
- การยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่รัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ
- การเคารพในวัฒนธรรม ภาษา และศาสนาที่แตกต่างของประชาชนอาเซียน ขณะเดียวกันย้ำถึงบรรทัดฐาน/คุณค่าร่วมกันของประชาชนอาเซียน ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย
 
2. การเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมถึงความเป็นสากล การไม่สามารถแบ่งแยกได้ การขึ้นต่อกัน และความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของเสรีภาพขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชนทั้งปวง อีกทั้งมีความเที่ยงธรรม ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติและไม่กีดกัน และหลีกเลี่ยงการมีสองมาตรฐานและการทำให้เป็นประเด็นทางการเมือง
 
3. ตระหนักว่าความรับผิดชอบเบื้องต้นในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นของรัฐสมาชิกแต่ละรัฐ
 
4. ใช้แนวทางและความร่วมมือที่สร้างสรรค์และไม่เผชิญหน้า เพื่อยกระดับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 
5. รับเอาแนวทางที่มีพัฒนาการอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบรรทัดฐานและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
 
นอกเหนือจากเป้าประสงค์และหลักการของ AICHR ดังที่กล่าวแล้ว ในขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของ AICHR ยังได้ระบุถึงข้อกำหนดอื่น ๆ ได้แก่
- การเป็นองค์กรปรึกษาหารือระหว่างรัฐบาล
- อำนาจหน้าที่ต่าง ๆ
- องค์ประกอบในด้านการเป็นสมาชิก ได้แก่ คุณสมบัติขององค์กร วาระการดำรงตำแหน่ง ความรับผิดชอบ ประธานคณะกรรมาธิการฯ และความคุ้มกันและเอกสิทธิ์
- แนวทางการดำเนินงาน ในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจ จำนวนการประชุม ลำดับขั้นการรายงาน ข้อมูลสาธารณะ และความสัมพันธ์กับองค์กรสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ในอาเซียน
- บทบาทของเลขาธิการและสำนักเลขาธิการอาเซียน ที่มีต่อ AICHR
- แผนงานและงบประมาณ
- บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดท้าย ซึ่งประกอบด้วย การแก้ไข การทบทวน และการตีความ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ AICHR
 
ผู้ที่สนใจในรายละเอียดของ "ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” (Terms of Preference of ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากต้นฉบับ และฉบับภาษาไทยที่จัดทำและเผยแพร่โดยกรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์