หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เรื่องหลักที่ควรรู้ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมือง

12 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1708)

โดย  พนารัช  ปรีดากรณ์
 
 
แม้ว่าในตอนก่อนหน้าได้กล่าวถึงแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนไปแล้ว ทั้งในเรื่องคุณลักษณะ แนวทางการดำเนินการ การดำเนินการและการทบทวนแผนการจัดตั้งฯ สำหรับตอนนี้เป็นความตั้งใจให้ข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพว่าอาเซียนมีความตั้งใจจะใช้แนวทางหลักในเรื่องใดบ้าง เพื่อนำไปสู่การเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
 
แผนงานการจัดตั้ง APSC หรือ APSC Blueprint นั้นมาจากการผสานกันระหว่างแผนปฏิบัติการประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC Plan of Action) กับแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ รวมถึงความร่วมมืออื่นที่เกี่ยวข้อง โดยที่แผนปฏิบัติ APSC เป็นเอกสารหลักที่ระบุถึงกิจกรรมที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง APSC ส่วนแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ เป็นเอกสารที่ระบุถึงมาตรการที่จำเป็นในช่วงปี 2004 - 2010 (พ.ศ.2547-2553) เพื่อการจัดตั้ง APSC จึงทำให้ APSC Blueprint เป็นทั้งแผนงานและกรอบเวลาที่มีความครอบคลุมเพื่อการจัดตั้ง APSC ให้สำเร็จในปี 2015 ใน APSC Blueprint มีการแบ่งเรื่องหลักที่จะนำสู่การสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ในที่นี้ขอกล่าวถึงที่เรื่องที่สำคัญ 4 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ การพัฒนาทางการเมือง การพัฒนาบรรทัดฐาน การป้องกันความขัดแย้ง และการแก้ไขการขัดแย้ง
 
1. การพัฒนาทางการเมือง (Political Development) อาเซียนส่งเสริมการพัฒนาการเมืองที่ยึดหลักการประชาธิปไตย กฎหมาย ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎบัตรอาเซียน ซึ่งในประเด็นของการจัดตั้งกลไกด้านสิทธิมนุษยชนนั้นมีการระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียนทำให้เกิดการจัดตั้งกลไกดังกล่าวนี้ขึ้นในปี 2008 (พ.ศ. 2551) มีชื่อว่า องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน (High Level Panel on an ASEAN Human Rights Body : HLP) ซึ่งต่อมาในปี 2009 (พ.ศ.2552) ได้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR)
 
2. การสร้างและแบ่งปันกฎเกณฑ์ร่วม (Shaping and Sharing Norms) อาเซียนส่งเสริมการพัฒนาบรรทัดฐานระดับภูมิภาค อันหมายถึง กฎเกณฑ์ ข้อตกลงร่วมต่าง ๆ ของอาเซียนที่มีอยู่ อาทิ ปฏิญญาว่าด้วยเขตสันติภาพ อิสรภาพ และการวางตัวเป็นกลาง (Declaration on Zone of Peace, Freedom and Neutrality : ZOPFAN) สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Treaty of Amity and Co-operation in South East Asia : TAC) และสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone : SEANWFZ) ความตกลงต่อต้านการก่อการร้ายของอาเซียน (ASEAN Convention on Counter-Terrorism) เป็นต้น โดยในอนาคตอาเซียนจะขยายการทำสนธิสัญญาและความตกลงที่ครอบคลุมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ มากขึ้น
 
3. การป้องกันความขัดแย้ง (Conflict Prevention) อาเซียนส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อลดความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศอาเซียน จึงสร้างกลไกต่าง ๆ อาทิ มาตรการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน (Confidence Building Measures) ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense Minister’s Meeting : ADMM) การจดทะเบียนซื้อขายอาวุธในอาเซียน (ASEAN Arms Register) เป็นต้น ซึ่งต้องใช้เวลาและความร่วมมือกันอย่างจริงใจเพื่อให้กลไกเหล่านี้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
 
4. การแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict Resolution) อาเซียนส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยสันติ จึงพยายามสร้างกลไกแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติวิธี เสริมสร้างกิจกรรมการค้นคว้าวิจัยด้านสันติภาพ การจัดการและแก้ไขความขัดแย้ง และส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพ
 
นอกเหนือจากเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ใน APSC Blueprint อาทิ การสร้างสันติภาพหลังความขัดแย้ง ประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ การเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์