หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปรับโครงสร้างการผลิตสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้

11 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3025)

การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปรับโครงสร้างการผลิตสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
 
เป้าประสงค์
 
1.พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมชั้นนํา เชื่อมโยงภาคการผลิตทั้งด้านวัตถุดิบและการตลาดกับประเทศ ในประชาคมอาเซียน
2.ปรับโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้ อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการเป็น ครัวโลกและเมืองแฟชั่น
 
กลยุทธ์
1. สร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพภาคอุตสาหกรรม ให้มีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ นําครัวไทยสู่ครัวโลก และเป็นเมืองแฟชั่น รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. การเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจอาเซียน และเขตเศรษฐกิจอื่นๆ
3. สนับสนุนอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาบนพื้นฐานของการผลิตที่ใช้ฐานความรู้ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และลดการใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม
4. ส่งเสริมให้สถานประกอบการให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Otagai Business Continuity)
 
แนวทางการดําเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
 
1. สร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรมให้มีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ นําครัวไทยสู่ครัวโลก และเป็นเมืองแฟชั่น รองรับ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
แนวทางการดําเนินงาน
-ส่งเสริมกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อนําเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเพื่ออนาคตมาประยุกต์ใช้ใน อุตสาหกรรม โดยอาศัยความร่วมมือมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและภาคการศึกษา
-สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับ คุณภาพวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม และเพื่อการ จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ส่งเสริมการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
-สร้างแรงจูงใจให้อุตสาหกรรมพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการผลิตให้มีการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
-สร้างเอกลักษณ์ประจําชาติ (National Identity) กับ สินค้าไทยเพื่อการเป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
-พัฒนาสินค้าในเชิงวัฒนธรรมสูงการพาณิชย์สู่ตลาดเฉพาะกลุ่ม (NICHE Market) ใน อุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหารเชิงสุขภาพ
-ร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานในระดับชาติและ ระดับปฏิบัติ เพื่อหาข้อตกลงร่วมในระดับเอเชีย แปซิฟิก และสร้างการยอมรับในมาตรฐาน การรับรองบุคลากร (Personal Certificate)
-ส่งเสริมการรับรองบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ด้านวิชาชีพของภาคอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน
-ผลักดันการดําเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรม ผ่านคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ
 
2. การเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม เศรษฐกิจอาเซียน และเขตเศรษฐกิจอื่นๆ
 
แนวทางการดําเนินงาน
-การผลักดันระบบเศรษฐกิจเมืองพี่เมืองน้อง (Economics Sister City) เพื่อการเชื่อมโยง เศรษฐกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน
 
3. สนับสนุนอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาบนพื้นฐานของ การผลิตที่ใช้ฐานความรู้ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และลดการใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม
 
แนวทางการดําเนินงาน
-กําหนดสาขาอุตสาหกรรมที่จะผลักดัน และ แนวทางการพัฒนาให้ชัดเจน
-สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบและ ทรัพยากรธรรมชาติ และการเชื่อมโยงกับภาค เกษตร โดยเฉพาะการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตร
-พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สําคัญ
-พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) รองรับโครงสร้างประชากรสูงวัย ที่เพิ่มขึ้น
-สนับสนุนการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม
-สนับสนุนการสร้างนักออกแบบตามประเภท อุตสาหกรรม
-สนับสนุนอุตสาหกรรมให้ปรับเปลี่ยนการใช้ เทคโนโลยีและเครื่องจักรแทนแรงงาน เพื่อลดการใช้แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว โดยร่วมบูรณาการกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ ในอุตสาหกรรมเป็นหมายที่สําคัญเป็นลําดับแรก
 
4. ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีศักยภาพและสามารถ พึ่งพาซึ่งกันและกันตามแนวทาง Otagai Business Continuity (การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดภัย)
 
แนวทางการดําเนินงาน
-สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตสํารอง ในช่วงเกิดภัยพิบัติ (Sister Cluster)
 
 
 
 
 
โดย กระทรวงอุตสาหกรรม
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์