หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
พิมพ์เขียวกระทรวงพาณิชย์รองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

9 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3620)

พิมพ์เขียวกระทรวงพาณิชย์รองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ในการเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดพิมพ์เขียวเป็นกรอบการดำเนินการรองรับ AEC ไว้ โดยมี 8ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนการเจรจาในเวทีเศรษฐกิจของอาเซียนและเวทีเศรษฐกิจการค้าอื่น เช่น WTO APEC ตลอดจนเวทีเจรจาทวิภาคี (Joint Trade Committees)ให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาฐานองค์ความรู้เกี่ยวกับAEC โดยกระทรวงพาณิชย์จะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Learning Center) ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ AECอย่างครบวงจร และบูรณาการแผนการจัดฝึกอบรม และสัมมนาของหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ ให้เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์แก่ภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า โดยการพัฒนาระบบการให้บริการของกระทรวงอย่างครบวงจร และสร้างระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบช่องทางเดียว (Single Gateway) ตลอดจนให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาทางธุรกิจผ่านศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC Business Support Centers) รวมทั้งสิ้น 87 ศูนย์ในกระทรวงพาณิชย์ส่วนกลาง สำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ในอาเซียนและจีนตอนใต้) ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Export Service Center) ณ หน่วยงานสาขาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก และศูนย์แก้ไขปัญหาข้อพิพาททางการค้า (Trade Dispute Solution Center) ณ กระทรวงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ (Trade Infrastructure) เช่น ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสินค้าและบริการของไทย การพัฒนาธุรกิจ e-Commerce และการพัฒนาห่วงโซ่ด้านโลจิสติกส์การค้า เช่น คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ด่านศุลกากร และการปรับประสานกฎระเบียบในการขนส่งและพิธีการศุลกากร เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคและการค้าชายแดนรองรับ AEC โดยกระทรวงพาณิชย์มุ่งเตรียมความพร้อมให้แก่จังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อใช้โอกาสทางธุรกิจการค้าและการลงทุน ที่เพิ่มขยายให้เต็มศักยภาพและรับมือกับการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้จังหวัดต่างๆ ของไทยก้าวไปสู่การเป็นนครแห่งอาเซียน (AEC Cities) โดยมีเป้าหมายในปี 2557-2558 ที่จะช่วยเตรียมความพร้อม ให้แก่จังหวัดขอนแก่น เชียงราย และสงขลา นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการค้า กับประเทศเพื่อนบ้านและการค้าชายแดน และมีแผนดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า ณ จุดผ่านแดน ส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าแถบชายแดนและในประเทศเพื่อนบ้าน และมุ่งดำเนินการให้เอกชน ได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มในอนุภูมิภาคต่างๆ เช่น GMS และ ACMECSเป็นต้น อย่างเต็มที่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาและขยายเพิ่มสัดส่วนการตลาดของไทยใน AEC โดยกระตุ้นให้ภาคเอกชนไทยปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์มาให้ความสำคัญอย่างจริงจังแก่ตลาดอาเซียน และตระหนักว่า อาเซียน 10 ประเทศเป็นตลาดที่เชื่อมโยงเป็นผืนเดียวกันเสมือนกับเป็นตลาดภายในของไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนากฎหมายด้านเศรษฐกิจการค้าให้ทันสมัย และสอดคล้องกับข้อผูกพันภายใต้ AEC (กระทรวงพาณิชย์มีกฎหมายภายใต้การกำกับดูแล จำนวน 31ฉบับ) อาเซียน 10 ประเทศเป็นตลาดที่เชื่อมโยงเป็นผืนเดียวกันเสมือนกับเป็นตลาดภายในของไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและภาคเอกชน โดยการยกระดับสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนสู่ความเป็นสากล และการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาผู้ประกอบการแบบบูรณาการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เช่น โครงการ Young AEC Tradersโครงการ OTOP Traders และโครงการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ เป็นต้นโดย กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์