หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
WIPO ย่อมาจาก...

11 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 6276)
 
WIPO ย่อมาจาก World Intellectual Property Organization
 
หมายถึง องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก จัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาจัดตั้ง WIPO เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2513 เข้าเป็นทบวงการชำนาญพิเศษของสหประชาชาติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2517 สำนักงานใหญ่อยู่ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำหน้าที่ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก และเป็นศูนย์กลางในการประชุมและการบริหารงานตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
 
WIPO เน้นบริหารงานตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ 2 ฉบับ คือ อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) ซึ่งเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม และอนุสัญญากรุงเบอร์น (Berne Convention) ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินด้านวรรณกรรมและศิลปกรรม ประเทศใดที่เห็นว่าการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาดังกล่าวเป็นประโยชน์ก็สมัครเข้าเป็นภาคี ปัจจุบันอนุสัญญากรุงปารีสมีประเทศสมาชิกภาคี 169 ประเทศ อนุสัญญากรุงเบอร์นมีประเทศสมาชิกภาคี 160 ประเทศ
 
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นภาคีในอนุสัญญากรุงเบอร์นเท่านั้น ยังไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญากรุงปารีส
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์