หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
กิจการที่เมียนมาส่งเสริมให้ต่างชาติลงทุน

9 พฤษภาคม 2015

กิจการที่ส่งเสริมให้ต่างชาติลงทุน มี 9 กิจการ ได้แก่

1.) ด้านเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและชลประทานของเมียนมา รับผิดชอบการพิจารณาและอนุมัติโครงการลงทุนด้านเกษตรกรรม รวมทั้งกำหนด นโยบายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนภาคเกษตรกรรมมากขึ้น โดยนักลงทุน สามารถขอยื่นอนุมัติโครงการตามแผนการส่งเสริม

- การเช่าและใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
- จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
- พัฒนากิจการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดเล็ก และการใช้เทคโนโลยี ขนาดเบาในโรงงาน - การค้าผลิตผลทางการการเกษตร วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตร

โดยลักษณะของการลงทุนด้านเกษตรกรรม อาทิ

1. เพาะปลูกผลิตแปรรูปและจำหน่ายพืชล้มลุก (รวมทั้งมันสำปะหลัง และยาสูบ)
2. ทำไร่หรือแปรรูปพืชเป็นยา กาแฟ ชา น้ำมันปาล์ม พืชสวนและ จำหน่ายผลผลิตของตนได้

2.) ด้านปศุสัตว์และประมง กระทรวงปศุสัตว์และประมงรับผิดชอบ การสนับสนุน และขยายการลงทุนของนักลงทุนเอกชน ตามนโยบายส่งเสริม ดังนี้

- ส่งเสริมการพัฒนาปศุสัตว์และประมงอย่างครบวงจร
- ขยายผลิตผลเพื่อการบริโภคภายในประเทศและขายส่งออกนอกประเทศ
- ส่งเสริมการขยายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ยกระดับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในกิจการปศุสัตว์และประมง

โดยลักษณะของการลงทุนด้านปศุสัตว์และการประมง ได้แก่

1. เพาะเลี้ยงแปรรูปบรรจุกระป๋องและจำหน่ายสัตว์ปีกและผลผลิตของตนได้(รวมทั้งการเพาะเลี้ยงและแปรรูปเนื้อหมู)
2. ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ addihves ยารักษาโรคสัตว์และผลิตภัณฑ์เสริม
3. เพาะพันธุ์ จับปลา แปรรูป จำหน่ายปลาทะเลและปลาน้ำจืด กุ้งและสิ่งมีชีวิตในทะเล ซึ่งรวมทั้ง fish fry fingerlings ตัวอ่อนของกุ้ง แต่ทั้งนี้ ไม่รวมการเพาะเลี้ยงปลาหรือกุ้งในการประมงที่รัฐบาลได้สงวนไว้เพื่อการวิจัย ผลิต แปรรูป จำหน่าย อาหารปลาทุกชนิด

3.) ด้านป่าไม้  บริษัทค้าไม้เมียนมา (Myanmar Timber Enterprise) เป็นผู้รับผิดชอบกิจการป่าไม้ในเมียนมา นักลงทุนต้องติดต่อเพื่อทำสัญญา ลงทุนแบบร่วมทุน หรือดำเนินกิจการด้วยตนเองทั้งหมด

โดยลักษณะของการลงทุนด้านป่าไม้ ได้แก่

1. ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างพื้นฐาน เฟอร์นิเจอร์ Parquet เป็นต้น โดยใช้ไม้ที่extracted และขายโดยองค์กรของรัฐ
2. ผลิตและจำหน่ายสินค้าแกะสลักและงานฝีมือจากไม้สักที่ extracted และขายโดยองค์กรของรัฐ
3. ผลิต แปรรูปและจำหน่ายไม้เนื้อแข็ง (นอกเหนือไปจากไม้สัก ไม้ไผ่ หวายหรือผลิตผลจากป่า)
4. ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ไม้เนื้อแข็ง (นอกเหนือไปจากไม้สัก) ไม้ไผ่ หวายและผลิตผลจากป่า

4.) ด้านเหมืองแร่ กระทรวงเหมืองแร่เป็นผู้รับผิดชอบการอนุมัติ โครงการลงทุนเหมืองแร่ ตามกฎหมายเหมืองแร่ ปี2537 (ค.ศ. 1994) และ ระเบียบเหมืองแร่ ปี 2539 (ค.ศ.1996) การลงทุนในกิจการเหมืองแร่ นักลงทุน ต้องมีการแบ่งปันผลผลิตและการแบ่งปันผลกำไรให้แก่กระทรวง

โดยลักษณะของการลงทุนด้านเหมืองแร่ อาทิสำรวจ ใช้ผลิตและ จำหน่ายแร่ธาตุที่ไม่ใช่โลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมเช่น ถ่านหิน หินปูน ยิปซั่ม ฯลฯ

5.) ด้านพลังงาน หมายรวมถึงกิจการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะการผลิตพลังงานจากน้ำมันและก๊าซ ได้รับการ ส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างชาติมาก เนื่องจากใช้เงินลงทุนจำนวนมาก เทคโนโลยีชั้นสูง และใช้ทรัพยากรภายในประเทศทั้งสิ้น หน่วยงานที่รับ ผิดชอบการผลิตน้ำมันและก๊าซ ได้แก่ กระทรวงพลังงาน และบริษัทน้ำมัน และก๊าซเมียนมา จำกัด (Myanmar Oil and Gas Enterprise : MOGE) การหาแหล่งก๊าซนอกชายฝั่งแห่งใหม่ นักลงทุนต้องทำสัญญาการแบ่งปัน ผลผลิตกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย

6.) ด้านการผลิต แบ่งเป็น
- อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออก ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร ไม้ ยาง สังกะสี(แร่ทองแดง) ผลิตผลจากทะเล อุตสาหกรรมเสื้อผ้า สิ่งทอ ไฟฟ้า รองเท้า อุตสาหกรรมเบาอื่น ๆ
- อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อตลาดในประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรม อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์การเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เครื่องมือการเกษตร อุตสาหกรรมซีเมนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติก เหล็ก และบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ

7.) ด้านการท่องเที่ยว เมียนมามีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม หลายแห่ง การเติบโตทางการท่องเที่ยวและโรงแรมจึงมีความจำเป็นเพื่อรองรับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยเฉพาะรัฐบาลส่งเสริมให้มีชั้นเรียนนานาชาติใน โรงเรียนการโรงแรมตามเขตท่องเที่ยวสำคัญ รวมทั้งเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ยังไม่มีโรงแรมระดับมาตรฐานนานาชาติเข้าไปรองรับ จึงเป็นโอกาสดีต่อการ กิจการที่พัก บังกะโล สโมสรกอล์ฟ และสวนสนุก

8.) ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ต้องร่วมทุนกับรัฐบาลเมียนมา เท่านั้น

9.) กิจการร่วมทุนกับรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องได้รับการพิจารณา เฉพาะรายกิจการ


โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์