หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-รัสเซีย

11 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 6839)

ประเทศคู่เจรจา
 
นอกจากความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศแล้ว อาเซียนยังได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนอีกหลายประเทศ โดยมีประเทศคู่เจรจาที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย
 
อาเซียน-รัสเซีย
 
ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-รัสเซีย เริ่มต้นจากการสถาปนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่หารือกับอาเซียน และพัฒนาความสัมพันธ์จนได้รับสถานะประเทศคู่เจรจาในปี พ.ศ.2539 ซึ่งมีความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง โดยมีการลงนามในปฏิญญาร่วมอาเซียน-รัสเซีย ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพ ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ค.ศ.2003) แถลงการณ์ร่วมอาเซียน-รัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย (ค.ศ.2004) และจัดทำแผนงานอาเซียน-รัสเซีย ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (ค.ศ.2009) ความร่วมมือด้านการพัฒนา โดยในปี พ.ศ.2548 ได้มีการลงนามใน Joint Declaration of the Heads of State/Government of the Member Countries of ASEAN and the Head of State of the Russian Federation on Progressive and Comprehensive Partnership และรับรอง Comprehensive Programme of Promote Cooperation between ASEAN and Russian Federation (2005-2015) ซึ่งอาเซียนและรัสเซียได้จัดตั้งกองทุน ASEAN-Russia Dialogue Partnership Financial Fund (DPFF) เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ได้มีการลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ปี พ.ศ.2548 รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์อาเซียน (ASEAN Centre) ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่กรุงมอสโก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2553
 
 
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์