หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-จีน

15 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 7931)

ประเทศคู่เจรจา
 
นอกจากความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศแล้ว อาเซียนยังได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนอีกหลายประเทศ โดยมีประเทศคู่เจรจาที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย
 
อาเซียน-จีน
 
ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-จีน เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2539 โดยในด้านการเมืองและความมั่นคง จีนเป็นประเทศคู่เจรจาแรกของอาเซียนที่เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรไมตรีและร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) และยังเป็นประเทศแรกที่แสดงความพร้อมที่จะลงนามในพิธีสารต่อท้ายสนธิสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งแสดงความพร้อมที่จะลงนามในพิธีสารต่อท้ายสนธิสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone: SEANWFZ) ในด้านเศรษฐกิจจีนลงนามกับอาเซียนใน Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าและกลไกการระงับข้อพิพาท ในปี พ.ศ.2547 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการในปี พ.ศ.2550 และความตกลงว่าด้วยการลงทุน ในปี พ.ศ.2552 ความร่วมมือด้านการพัฒนา สังคม และวัฒนธรรม โดยอาเซียนและจีนตกลงที่จะร่วมมือใน 11 สาขาหลัก ได้แก่ การเกษตรเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาลุ่มน้ำโขง การลงทุนพลังงาน การขนส่ง วัฒนธรรม สาธารณสุข การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ ASEAN-China Environmental Protection Cooperation ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ที่กรุงปักกิ่ง เพื่อเป็นสถาบันหลักในการดำเนินยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่ประสานท่าที ส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียนกับจีน และเป็นแรงกระตุ้นให้อาเซียนและจีนเสริมความเข้มแข็งให้กับกลไกลความร่วมมือที่มีอยู่แล้ว อาทิ การสร้างความตระหนักรู้ต่อสาธารณชน และการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น
 
 
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์