หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ลักษณะประชากรไทย

8 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 12935)

ลักษณะประชากรไทย
 
จากลักษณะสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้เกิดการแต่งงานข้ามชนเผ่าและชนชาติ ปัจจุบันจำนวนประชากรไทยถ้าจำแนกโดยเชื้อชาติแล้วเป็น
 
ไทย ร้อยละ 75
จีน ร้อยละ 14
อื่นๆ ร้อยละ 11
 
ส่วนอื่นๆ นี้ยังมีชาวไทยมุสลิม และชนเผ่า 24 ชนเผ่าพื้นเมืองดังนี้
 
1.ปวาเกอญอ (กะเหรี่ยง)
2.ม้ง
3.ลาหู่ หรือมูเซอ
4.ลีซู หรือลีซอ
5.อาข่า อีก้อ หรือข่าก้อ
6.เมี่ยน หรือเย้า
7.ลัวะ
8.ดาราอั้ง หรือ ปะหล่อง
9.ขมุ
10.คะฉิ่น เรียกตนเองว่า "จิงปอ” หรือ "จิ่งเผาะ”
11.บีซู
12.มลาบรี
13.ไทยทรงดำ
14.มอญ
15.ชอง
16.ญัฮกุร
17.โส้
18.กูย
19.แสก
20.ภูไท
21.มอแกน
22.มอแกลน
23.อุรักละโว้ย
24.ไตหรือไทยใหญ่
 
และจำแนกโดยศาสนาได้ดังนี้ ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ร้อยละ 95 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 4 ศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 1
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์