หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ทรัพยากรดินอาเซียน

8 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5628)

ทรัพยากรดินอาเซียน
 
เมื่อเทียบกับทรัพยากรดินในภาพรวมของทวีปเอเชียหรือของโลกความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินในภูมิภาคอาเซียนอยู่ในระดับที่ดี แต่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมและการปนเปื้อนของสารพิษ ประเด็นปัญหาที่มีความรุนแรงมาก คือ การปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีในดินและปุ๋ยเคมีในดินและเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนนอกจากนี้ช่องว่างและความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจสังคมยังกระตุ้นให้มีการบุกรุกป่าไม้อันนำมาซึ่งปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และนำไปสู่ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งไฟป่า น้ำท่วม ภัยแล้ง และดินถล่ม
 
 
 
 
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์