หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ทรัพยากรชายฝั่งอาเซียน

7 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3610)

ทรัพยากรชายฝั่งอาเซียน
 
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน มีชายฝั่งทะเลที่มีความยาวรวมกันประมาณ 110,000 กิโลเมตร โดยอินโดนีเซียมีชายฝั่งยาวเป็นอันดับสองของโลกประมาณ 55,000 กิโลเมตร ส่วนประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลความยาวประมาณ 3,200 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ตระหนักกันโดยทั่วไปว่าทะเลและมหาสมุทรเป็นแหล่งทรัพยากรประมง ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ที่มีคุณค่าเชิงนิเวศและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้งทะเลและมหาสมุทรของภูมิภาคอาเซียนยังเป็นเส้นทางการขนส่งทางน้ำที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก
 
แต่เนื่องจากปริมาณการเดินเรือ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และกิจกรรมกีฬาทางน้ำที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียม และการสร้างท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า ทำให้อาเซียนต้องเผชิญความเสี่ยงต่ออุบัติภัยน้ำมันรั่วไหลในทะเล ซึ่งจะส่งผลกระทบกับระบบนิเวศในทะเลอย่างมาก
 
ป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้ำในภูมิภาคอาเซียน เป็นพื้นที่ที่เปราะบางต่อความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ เนื่องจากการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนเพื่อทำการประมงชายฝั่งซึ่งเมื่อพื้นที่ถูกทิ้งร้ายภายหลังการใช้ประโยชน์ ดินจะเกิดสภาพความเป็นกรดและมีสารเคมีตกค้างจนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปได้
 
นอกจากนั้นบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลยังมีปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เพิ่มขึ้นซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น
 
 
 
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์