หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
วิเคราะห์ SWOT ของกัมพูชา

7 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 17971)

วิเคราะห์ SWOT ของกัมพูชา
 
จุดแข็ง
 
-การเมืองมีเสถียรภาพ คณะรัฐบาลไม่มีการเปลี่ยนมากนักในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นำโดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนทำให้รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนและต่อเนื่อง
-กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จากนานาประเทศในฐานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด อาทิ GSP จาก EU US ญี่ปุ่น สแกนดิเนเวีย แคนาดา และออสเตรเลีย ทำให้สินค้าส่งออกกัมพูชามีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคา ทั้งยังเป็นปัจจัยที่ช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้วดังกล่าว
-มีทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานจำนวนมาก เหมาะแก่การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น เช่น เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า และอุตสาหกรรมเกษตร ฯลฯ
 
จุดอ่อน
 
-ยังไม่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค โดยต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศในการพัฒนาทำให้ต้นโลจิสติกส์สูง
-แรงงานส่วนใหญ่แรงงานไร้ฝีมือ ทั้งยังมีการลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายในไทย
-ขาดแคลนแรงงานฝีมือและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจต่างประเทศ
-มีการลักลอบทำการค้าผิดกฎหมาย เช่น อัญมณี ไม้ และรถยนต์ที่ถูกลักขโมย รวมถึงสินค้าเกษตร
 
โอกาส
 
-ใช้กัมพูชาเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้วเพื่อใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษ เช่น GSP รวมถึงการส่งออกไปยังเวียดนามและจีนซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพขยายตัวสูงจากจำนวนประชากรและกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับปานกลางในสัดส่วนเพิ่มขึ้น
-ศักยภาพของตลาดภายในประเทศที่มีการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการขยายตัวของการลงทุนจากจ่างชาติและของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียบเศรษฐกิจที่สำคัญ (Economic Corridors) ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งถือเป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจที่มีโอกาสขยายตัวสูง และมีการพัฒนาเส้นทางรถไฟที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายเอเชีย (สิงคโปร์-คุนหมิง) คือ กรุงพนมเปญ-จ.พระสีหนุ
-การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร มีการขยายตัวสูง จากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่อนข้างมาก
-มีแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ คือ โตนเลสาบ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ 100 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด และมีพันธุ์ปลามากกว่า 300 ชนิด
-รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาข้าว ภายใต้ "Rice-White Gold” โดยตั้งเป้าหมายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญของโลก ภายใน 5 ปี (ปี 2015)
 
อุปสรรค
 
-ระบบการเงิน การธนาคาร รวมถึงระบบศาล ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ
-มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบ่อยครั้ง
-ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ และยังต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นอย่างมากในการพัฒนาประเทศ
-ระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภคยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดแคลน ทำให้การติดต่อสื่อสาร และการคมนาคมเป็นไปอย่างล่าช้า
-ระบบราชการมีการคอรัปชั่นสูง ทั้งยังมีการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไม่เป็นทางการในการขนส่งภายในประเทศ ณ จุดต่างๆ ทำให้ต้นทุนในการทำธุรกิจสูงขึ้น
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์