หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ข้อสังเกตในการทำการตลาด และการทำการค้า การลงทุนในประเทศ ฟิลิปปินส์

9 พฤษภาคม 2015

ข้อสังเกตในการทำการตลาด และการทำการค้า การลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์
1.ถึงแม้ว่าประชาชนชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน แต่ชาวฟิลิปปินส์นิยมและให้การยอมรับสินค้าของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นในการทำการตลาดในฟิลิปปินส์ควรให้ความสำคัญไปยังสินค้าที่มีคุณภาพ หากผู้ประกอบการต้องการเจาะตลาดลูกค้า  นอกจากนี้  ราคาที่เหมาะสม ดี ระดับสูง ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ผู้ประกอบการ และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ควรให้ความสำคัญไปยังการสร้างแบรนด์ เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มีกำลังซื้อสูง
 
 
2.การลงทุนในฟิลิปปินส์ควรอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต เศรษฐกิจพิเศษเนื่องจากฟิลิปปินส์ยังมีปัญหาความไม่พร้อมของโครงสร้าง นอกจากนี้การลงทุนในเขตดังกล่าวยังได้สิทธิประโยชน์ พื้นฐานอยู่มาก นอกจากจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา  เช่น ค่อนข้างสูง 5 ของ 4-8 ปีแล้ว หลังจากนั้นยังมีสิทธิเลือกเสียภาษีในอัตราพิเศษร้อยละ เนื่องจากการเดินทางข้ามเมืองไม่สะดวก รายได้รวมอีกด้วยค่อนข้างสูง นอกจากนี้ยังต้องระวังปัญหาด้านความปลอดภัย และอาจต้องใช้เวลานาน ในชีวิตและทรัพย์สินด้วย
 
3.ความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน  ทั้งเส้นทางคมนาคม  ท่าเรือ สนามบินและไฟฟ้าการขาดแคลนอุตสาหกรรมสนับสนุน  ปัญหาการ ตกค้างของสิ่งปฏิกูลและมลภาวะทางอากาศ  โดยเฉพาะในเขตเมืองหลวง รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มักเกิดขึ้นรุนแรงบ่อยครั้ง  และความวุ่นวาย ทางการเมืองเป็นปัจจัยที่พึงตระหนักสำหรับนักลงทุนไทย
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์