หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
จุดผ่านแดนบริเวณไทย- เมียนมา

7 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 6317)

จุดผ่านแดนถาวร

1. จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ของไทย สะพานข้ามแม่น้ำสาย เขตเทศบาลแม่สาย อ.แม่สาย
พื้นที่ของเมียนมา เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน
เวลาเปิด-ปิด 06.30 - 18.30 น. ของทุกวัน
และประกาศฯ ลว. 11 ส.ค.40 มีผลบังคับ 15 ส.ค.40

2. จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ของไทย สะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 ต.สันผักฮี้ อ.แม่สาย
พื้นที่ของเมียนมา เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน
เวลาเปิด-ปิด 06.30 - 18.30 น. ของทุกวัน
และประกาศฯ ลว. 19 ม.ค. 49 มีผลบังคับ 22 ม.ค. 49

3. จังหวัดตาก
พื้นที่ของไทย บ.ริมเมย ม.2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด
พื้นที่ของเมียนมา เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง
เวลาเปิด-ปิด 06.30 - 18.30 น. ของทุกวัน
และประกาศฯ ลว. 11 ส.ค. 40 มีผลบังคับ 15 ส.ค. 40

4. จังหวัดระนอง
พื้นที่ของไทย ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เมืองระนอง
- ท่าเทียบเรือสะพานปลา ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง
- ปากน้ำระนอง ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง
- ท่าเทียบเรือ บ.อันดามันคลับ จํากัด ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง
พื้นที่ของเมียนมา เมืองเกาะสอง ภาคตะนาวศรี
เวลาเปิด-ปิด 06.30 - 24.00 น. ของทุกวัน (สาเหตุที่เปิดด่านถึง 24.00 น. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ การค้า )
- ประกาศฯ ลว. 16 ส.ค.43 มีผลบังคับ 23 ส.ค. 43
- จังหวัดกําหนดช่องทาง ซึ่งเป็น จุดตรวจไว้ 3 ช่องทาง

5. จังหวัดกาญจนบุรี
พื้นที่ของไทย บ.พุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี
พื้นที่ของเมียนมา ด่านทิกิ
ผลใช้บังคับวันที่ 1 ก.ค. 56

จุดผ่อนปรน 14 แห่ง

1. จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ของไทย ท่า บ.ปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย
พื้นที่ของเมียนมา เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน
เวลาเปิด-ปิด 06.00 - 18.00 น. ของทุกวัน
และประกาศจังหวัด ลว. 29 มิ.ย.38

2. จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ของไทย ท่า บ.สายลมจอย ต.เวียงพางคํา อ.แม่สาย
พื้นที่ของเมียนมา เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน
เวลาเปิด-ปิด 06.00 -18.00 น. ของทุกวัน
และประกาศจังหวัด ลว 29 มิ.ย. 38

3. จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ของไทย ท่า บ.เกาะทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย
พื้นที่ของเมียนมา เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน
เวลาเปิด-ปิด 06.00 -18.00 น. ของทุกวัน
และประกาศจังหวัด ลว. 29 มิ.ย. 38

4. จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ของไทย ท่าดินดํา บ.ป่ าแดง ม.5 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย
พื้นที่ของเมียนมา บ.ดินดํา จ.ท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน
เวลาเปิด-ปิด 06.00 -18.00 น. ของทุกวัน
และประกาศจังหวัด ลว. 4 เม.ย. 48

5. จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ของไทย บ.สบรวก ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน
พื้นที่ของเมียนมา บ.เมืองพง จ.ท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน
เวลาเปิด-ปิด 06.00 -18.00 น. ของทุกวัน
และประกาศจังหวัด ลว. 27 ต.ค. 41

6. จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ของไทย ช่องทางกิ่วผาวอก บ.อรุโณทัย ม.10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
พื้นที่ของเมียนมา เมืองสาด รัฐฉาน
เวลาเปิด-ปิด 06.00 – 18.00 น. ของทุกวัน

7. จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ของไทย ช่องทางหลักแต่ง มั่นคง บ.เปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง
พื้นที่ของเมียนมา เมืองเต๊าะ รัฐฉาน
เวลาเปิด-ปิด 06.00 – 18.00 น. ของทุกวัน

8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พื้นที่ของไทย ช่องทาง บ.ห้วยต้นนุ่น ม.4 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม
พื้นที่ของเมียนมา อ.แม่แจ๊ะ จ.ดอยก่อ รัฐคะยา
เวลาเปิด-ปิด 06.00 - 18.00 น. ทุกวัน
และประกาศฯ ลว. 30 ธ.ค.37 มีผลบังคับ 9 ม.ค.38

9.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พื้นที่ของไทย ช่องทาง บ.ห้วยผึ้ง ม.3 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
พื้นที่ของเมียนมา รัฐฉาน
เวลาเปิด-ปิด 06.00 -18.00 น. ของทุกวัน
และประกาศฯ ลว. 1 ก.ค. 39 มีผลบังคับ 2 ก.ค. 39

10. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พื้นที่ของไทย ช่องทาง บ.เสาหิน ม.1 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง
พื้นที่ของเมียนมา รัฐกอทูเเล
เวลาเปิด-ปิด 06.00 -18.00 น. ของทุกวัน
และประกาศฯ ลว.28 ก.ย.48 มีผลบังคับ 28 ก.ย.48

11. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พื้นที่ของไทย บ.แม่สายแลบ ม.1 ต.แม่สายแลบ อ.สบเมย
พื้นที่ของเมียนมา ผาปูน จ.ดอยก่อ
เวลาเปิด-ปิด 06.00 – 18.00 ของทุกวัน
และประกาศฯ ลว.28 มี.ค. 49 มีผลบังคับ 28 มี.ค.49

12. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พื้นที่ของไทย บ.น้ำเพียงดิน ม.3 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
พื้นที่ของเมียนมา จ.ดอยก่อ
เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 ของทุกวัน ประกาศฯ ลว.11 ส.ค. 52

13. จังหวัดกาญจนบุรี
พื้นที่ของไทย ด่านพระเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี
พื้นที่ของเมียนมา อ.พญาตองซู จ.กอกาเล็ก รัฐกระเหรี่ยง ภาคตะนาวศรี
เวลาเปิด-ปิด 06.00 -18.00 น. ของทุกวัน
และประกาศฯ ลว. 14 พ.ค. 36

14. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พื้นที่ของไทย บ.ไร่เครา ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบฯ
พื้นที่ของเมียนมา บ.มุด่อง จ.มะริด ภาคตะนาวศรี
เวลาเปิด-ปิด 08.00 - 18.00 น. ของทุกวัน
และประกาศฯ ลว. 5 ก.ย.40, 5 ก.พ.41 และ 16 มิ.ย.41

จุดผ่านแดนชั่วคราว

1. จังหวัดกาญจนบุรี
พื้นที่ของไทย ด่านพระเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี
พื้นที่ของเมียนมา อ.พญาตองซู จ.กอกาเล็ก รัฐกะเหรี่ยง ภาคตะนาวศรี
เวลาเปิด-ปิด 08.30 – 18.00 น.ของทุกวันโดย สํานักความร่วมมือการค้าและการลงทุน
       กรมการค้าต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์