หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
ข้อมูลการเมืองการปกครองประเทศบรูไน

7 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 88656)

ข้อมูลการเมืองการปกครองประเทศบรูไน
 
ประเทศบรูไนในอดีตเป็นเพียงรัฐเล็กๆ ที่มีอิสระในการปกครองตนเอง แต่เพื่อความอยู่รอด บรูไนต้องยอมอยู่ใต้การอารักขาของอังกฤษจนสามารถสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และบรูไนก็ยังคงรักษาสถานภาพทางการเมืองไว้ได้เป็นอย่างดี เพราะผู้ปกครองหรือสุลต่านของบรูไนพยายามหลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งของรัฐต่างๆ
 
ปัจจุบันประเทศบรูไนยังคงเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งเป็นประเทศเดียวในประชาคมอาเซียนที่ปกครองด้วยระบบสุลต่าน โดยองค์สุลต่าน (Sultan) จะมีอำนาจเด็ดขาดเพียงผู้เดียว มีฐานะเป็นสมเด็จพระราชาธิบดี (Yang Di-Pertuan Negara) และเป็นประมุขสูงสุดของประเทศ (Head of State) สุลต่านจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะในการบริหารประเทศ นอกจากนั้นพระองค์ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและการคลัง โดยองค์สุลต่านจะมีอัครเสนาบดีเป็นผู้ช่วย ซึ่งพระองค์จะเป็นผู้แต่งตั้ง ลักษณะเด่นของความเป็นอธิปไตยของสุลต่านบรูไน คือ ความเป็นเอกภาพและภราดรภาพของประชาราษฎร์ ประชาชนจะเคารพต่อสุลต่านผู้ทรงมีความยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของอิสลามที่เคารพเชื่อฟังผู้น้ำ (Ululamri)
 
การปกครองของประเทศบรูไนเป็นการปกครองในรูปแบบรัฐเดี่ยวแต่เป็นรัฐเดี่ยวแบบรวมศูนย์อำนาจ (Centralization) ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน บรูไนไม่มีการกระจายอำนาจทางการเมืองไปยังหน่วยการปกครองในระดับล่าง การบริการาชการแผ่นดินจึงเป็นการสั่งการตามสายบังคับบัญชา หรือเป็นลำดับชั้นจากสุลต่านและสมเด็จพระราชาธิบดีลงมาที่กระทรวง (Ministry) หรือหน่วยงานของรัฐ (Department) ต่อไปยังเขตการปกครอง (Daerah/District) และต่อไปยังตำบล (Mukim/Ward/Sub-district) และหมู่บ้าน (Kampung/Village) ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับล่างสุด และเมื่อหมู่บ้านต้องการดำเนินการใดก็จะเสนอเรื่องไปยังตำบล ซึ่งจะส่งต่อไปยังเขตปกครอง
 
การที่บรูไนเป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรประมาณ 400,000 คน ทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินการให้บริการสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชนได้โดยตรง มีเพียงไม่กี่รายการที่รัฐบาลต้องส่งต่อการดำเนินการไปยังตำบล (Mukim) และหมู่บ้าน (Kampung) เช่น การจ่ายเงินสวัสดิการแก่ประชาชน การศาสนา การกีฬา หรือการรวมชาวบ้านพัฒนาหมู่บ้าน แต่การศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาเศรษฐกิจ ฯลฯ ดำเนินการโดยกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง บุคลากรของรัฐมีประมาณ 50,000 คน เกือบทั้งหมดนี้อยู่ที่ส่วนกลางหรือรัฐบาลส่วนงบประมาณก็ดำเนินการโดยส่วนกลางหรือรัฐบาล งบประมาณรายจ่ายของประเทศในปี พ.ศ.2554-2555 (ค.ศ.2011-2012) รัฐบาลตั้งไว้ 5,130 ล้านดอลลาร์บรูไน เป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทย 175 ล้านดอลลาร์บรูไน ซึ่งเทศบาลตำบล (Mukim) และหมู่บ้าน (Kampung) จะได้รับจากงบประมาณรายจ่ายนี้ และท้องถิ่นเองก็ไม่มีรายได้เป็นของตนเองด้วย แม้ว่าเทศบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้จากภาษีท้องที่และจากบริการสาธารณะ แต่กฎหมายก็กำหนดให้จัดเก็บได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายที่เทศบาลได้ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดสายงานการปกครองในประเทศ บรูไนจึงแยกโครงสร้างการปกครองได้ ดังนี้
 
1.เขตการปกครอง (District) หรือ Daerah
ในภาษามาเลย์ เป็นหน่วยงานการปกครองระดับล่างจากกระทรวงแบ่งเป็น 4 เขตการปกครอง ประกอบด้วย เขตการปกครองบรูไน-มูอารา (Brunei-Muara) เบอไลต์ (Belait) เต็มบูรง (Temburong) และตูตง (Tutong)
 
2.เทศบาล (Municipality)
อยู่ในระดับขั้นเดียวกับเขตการปกครอง (Daerah/District) เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เป็นเมืองหรือชุมชนเมือง การบริหารงานขึ้นต่อกระทรวงมหาดไทย
 
3.ตำบล (Mukim/Ward)
เป็นหน่วยการปกครองระดับล่างต่อจากเขตการปกครอง มีกำนันในภาษามาเลย์เรียกว่า Penghulu Mukim เป็นผู้นำ
 
4.หมู่บ้าน (Kampung/Village)
เป็นหน่วยการปกครองระดับล่างสุด ในภาษามาเลย์เรียกว่า Kampung หรือ Village ในภาษาอังกฤษ และผู้ใหญ่บ้านในภาษามาเลย์ เรียกว่า Ketua Kampung
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์