หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
ข้อมูลเศรษฐกิจบรูไน

8 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 9628)

ข้อมูลเศรษฐกิจบรูไน
เศรษฐกิจโดยรวมของบรูไนเกิดจากอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ ที่ทำรายได้เข้าประเทศมากถึงร้อยละ 95 ของรายได้ทั้งหมด อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นของรัฐ ดำเนินการโดยรัฐบาล ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนร่วมกับบริษัทต่างชาติ นอกจากนั้นรายได้บางส่วนมาจากการลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ
 
ในปัจจุบันบรูไนพยายามสร้างแรงจูงใจในการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการจัดตั้งกระทรวงพลังงานขึ้นใหม่ เพื่อทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงาน และเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจที่มีความชำนาญ แม้ไม่ได้เป็นมุสลิมเข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีได้ เพื่อพัฒนาภาคเศรษฐกิจให้แข่งขันกับประเทศอื่นได้ รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ โดยให้มีสัดส่วนรายได้จากกิจการอื่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำมันดิบกำลังลดลงเรื่อยๆ รัฐบาลได้พยายามให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบกิจการของตนมากขึ้น
 
รัฐบาลบรูไนได้มีนโยบาย Wawasan Brunei 2035 หรือ วิสัยทัศน์บรูไน พ.ศ.2578 (Brunei’s Vision 2035) เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ปิโตรเลียม ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME ผลิตสินค้าท้องถิ่นโครงการ "หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์” (One Villege One Product หรือ OVOR) ที่มีต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังมีแนวทาง "การพัฒนาอย่างยั่งยืน” คือ การพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์