หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ภารกิจของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

6 พฤษภาคม 2015

โดย สันติพจน์ กลับดี

เนื่องจากประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากความร่วมมือในด้านสังคมและวัฒนธรรมตามคุณลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนามนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และการลดช่องว่างการพัฒนา ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ.2009 - 2015 (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2009-2015) จึงได้ระบุขอบเขตของความร่วมมือตามคุณลักษณะต่าง ๆ พร้อมทั้งได้กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นความร่วมมือรวมถึงมาตรการที่จะดำเนินการ ดังนี้

1. การพัฒนามนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็นความร่วมมือ 60 มาตรการ ได้แก่
1.1 ให้ความสำคัญกับการศึกษา มีมาตรการที่จะดำเนินการ 21 มาตรการ
1.2 ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ มีมาตรการที่จะดำเนินการ 8 มาตรการ
1.3 ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม มีมาตรการที่จะดำเนินการ 4 มาตรการ
1.4 ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มีมาตรการที่จะดำเนินการ 6 มาตรการ
1.5 การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ มีมาตรการที่จะดำเนินการ 8 มาตรการ
1.6 เสริมสร้างทักษะในการประกอบการสำหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มีมาตรการที่จะดำเนินการ 3 มาตรการ
1.7 พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ มีมาตรการที่จะดำเนินการ 10 มาตรการ

2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย 7 ประเด็นความร่วมมือ 94 มาตรการ ได้แก่
2.1 การขจัดความยากจน มีมาตรการที่จะดำเนินการ 10 มาตรการ
2.2 เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและความคุ้มกันจากผลกระทบด้านลบจากการรวมตัวอาเซียนและโลกาภิวัตน์ มีมาตรการที่จะดำเนินการ 10 มาตรการ
2.3 ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร มีมาตรการที่จะดำเนินการ 16 มาตรการ
2.4 การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพ มีมาตรการที่จะดำเนินการ 24 มาตรการ
2.5 การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ มีมาตรการที่จะดำเนินการ 13 มาตรการ
2.6 รับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด มีมาตรการที่จะดำเนินการ 9 มาตรการ
2.7 การสร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น มีมาตรการที่จะดำเนินการ 12 มาตรการ

3. ความยุติธรรมและสิทธิ ประกอบด้วย 3 ประเด็นความร่วมมือ 28 มาตรการ ได้แก่
3.1 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสำหรับสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มีมาตรการที่จะดำเนินการ 15 มาตรการ
3.2 การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน มีมาตรการที่จะดำเนินการ 9 มาตรการ
3.3 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ มีมาตรการที่จะดำเนินการ 4 มาตรการ

4. ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 11 ประเด็นความร่วมมือ 98 มาตรการ ได้แก่
4.1 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก มีมาตรการที่จะดำเนินการ 4 มาตรการ
4.2 การจัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน แบ่งเป็น 2 กรณี 8 มาตรการ ได้แก่
(1) มลพิษหมอกควันข้ามแดน มีมาตรการที่จะดำเนินการ 5 มาตรการ
(2) มลพิษจากของเสียที่มีพิษข้ามแดน มีมาตรการที่จะดำเนินการ 3 มาตรการ
4.3 ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีมาตรการที่จะดำเนินการ 20 มาตรการ
4.4 ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (ICT) มีมาตรการที่จะดำเนินการ 6 มาตรการ
4.5 ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการดำรงชีวิตในเมืองต่างๆ ของอาเซียนและเขตเมือง มีมาตรการที่จะดำเนินการ 6 มาตรการ
4.6 การทำการประสานกันในเรื่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูล มีมาตรการที่จะดำเนินการ 5 มาตรการ
4.7 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน มีมาตรการที่จะดำเนินการ 8 มาตรการ
4.8 ส่งเสริมการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน มีมาตรการที่จะดำเนินการ 13 มาตรการ
4.9 ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำจืด มีมาตรการที่จะดำเนินการ 6 มาตรการ
4.10 การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการจัดการต่อผลกระทบ มีมาตรการที่จะดำเนินการ 11 มาตรการ
4.11 ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน (SFM) มีมาตรการที่จะดำเนินการ 11 มาตรการ

5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ประกอบด้วย 4 ประเด็นความร่วมมือ 50 มาตรการ ได้แก่
5.1 ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาชน มีมาตรการที่จะดำเนินการ 22 มาตรการ
5.2 การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน มีมาตรการที่จะดำเนินการ 14 มาตรการ
5.3 ส่งเสริมสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม มีมาตรการที่จะดำเนินการ 9 มาตรการ
5.4 การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน มีมาตรการที่จะดำเนินการ 5 มาตรการ

6. การลดช่องว่างการพัฒนา ไม่มีการแตกประเด็นความร่วมมือ (ในที่นี้จะถือเป็น 1 ประเด็น) ประกอบด้วย มาตรการที่จะดำเนินการ 8 มาตรการ

นอกจากนี้ ในแต่ละประเด็นความร่วมมือยังได้กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจากเป้าหมายดังกล่าวนำไปสู่มาตรการต่าง ๆ ทั้ง 338 มาตรการข้างต้น จะเห็นได้ว่าภารกิจของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนั้น เป็นภารกิจที่มีจำนวนมาก มีความหลากหลายในการปฏิบัติ จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการดำเนินงานสูงมาก และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศสมาชิกเพื่อให้เดินหน้าไปพร้อมกันได้ สิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือ อาเซียนจะมีกลไกในการดำเนินงานอย่างไรจะจัดหางบประมาณมาจากไหน จะมียุทธศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์อย่างไรจึงจะสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนให้ทันกับกรอบเวลาที่กำหนดไว้ คือ ปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) ได้ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์