หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของกัมพูชา

6 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3162)

นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของกัมพูชา
 
กัมพูชาจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน โดยออกกฎหมาย ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2517 ให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนว่าจะได้รับการคุ้มครอง ทรัพย์สินในทุกๆ ด้านเท่าเทียมกับบุคคลในชาติและไม่ใช้นโยบายกำหนดราคา สินค้าหรือบริการกับโครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม พร้อมให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้จากกำไร(Taxholiday)การยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการที่ผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า วัตถุดิบ สินค้า กึ่งสำเร็จรูป และส่วนประกอบสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกและการ ผลิตสินค้าที่ต่อเนื่องกัน (SupportingIndustry) การรับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้จาก ร้อยละ20 เหลือร้อยละ9 ภายหลังจากการยกเว้นภาษีเงินได้สามารถจ้างและนำ คนต่างด้าวเข้ามาอยู่และทำงานในหน้าที่ผู้จัดการ ช่างเทคนิค ช่างฝีมือผู้ชำนาญการ รวมทั้งบุตรและคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว สามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ ได้รับสัมปทานจากภาครัฐ หรือที่เช่าจากเอกชน รวมทั้งสามารถนำที่ดินดังกล่าวไป เป็นหลักประกันการกู้เงินในระยะเวลาที่ได้รับสัมปทานหรือเช่า ยกเว้นที่ดินที่ได้รับสัมปทานแต่ยังไม่ได้รับการพัฒนา สามารถซื้อและส่งออกเงินตราต่างประเทศ เพื่อชำระค่าสินค้า เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าใช้สิทธิ์ค่าจัดการ รวมทั้งส่งออกกำไรหรือ เงินทุนกลับประเทศได้ทั้งระหว่างและภายหลังเลิกโครงการ ทั้งนี้เครื่องจักรและ อุปกรณ์ที่นำเข้าโดยปลอดอากรไม่ถึง 5 ปีเมื่อเลิกโครงการต้องชำระอากรที่พึงมี
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์