หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
กลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสในตลาดกัมพูชา

6 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3075)

กลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสในตลาดกัมพูชา
 
1)อาหารและเครื่องดื่ม กัมพูชามีจำนวนประชากรเพิ่มร้อยละ 1.17 ต่อปีขณะที่พื้นที่และอุตสาหกรรมภายในประเทศของกัมพูชายังมีข้อจำกัด ทำให้ต้องอาศัยการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาเพื่อบริโภคและเพื่อตอบสนอง ความต้องการของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาเที่ยวในกัมพูชาปีละประมาณ 2 ล้านคน
 
2) วัสดุก่อสร้าง มีแนวโน้มการนำเข้าสูงเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และสาธารณูปโภคต่างๆ
 
3) ผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้น โดย เฉพาะยางรถยนต์และจักรยานยนต์
 
4) ผ้าผืน กัมพูชานำเข้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ผลิต Garment เพื่อส่งออกซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กัมพูชา
 
5) เชื้อเพลิง นำเข้าเพื่อรองรับกับการขยายตัวของโรงงาน อุตสาหกรรม เพื่อใช้กับยานพาหนะและผลิตกระแสไฟฟ้า
 
6) เครื่องจักรกลการเกษตร ปุ๋ย และอุปกรณ์เครื่องมือการ เกษตรต่างๆ เนื่องจากรัฐบาลกัมพูชาประกาศนโยบายส่งเสริมการเกษตรอย่าง ชัดเจน โดยเฉพาะการผลิตข้าว ยางพารา อ้อย และอื่นๆ เพื่อให้สามารถผลิต และส่งออกได้เพิ่มขึ้น จึงทำให้มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพิ่มขึ้น
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์