หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
นโยบายหลักในการปฏิรูปและพัฒนามาเลเซีย

11 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4681)

นโยบายหลักในการปฏิรูปและพัฒนามาเลเซีย
 
นายกรัฐมนตรีนาจิบได้ริเริ่มนโยบายการปฏิรูปและพัฒนาให้มาเลเซียก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้มีรายได้มวลรวมประชาชาติ (Gross National Income – GNI) 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีตามวิสัยทัศน์ พ.ศ.2563 หรือ Vision 2020
 
โดยมีแนวคิดและนโยบายเป็น 4 เสาหลัก (Pillars) ดังนี้
 
1.หนึ่งมาเลเซีย ประชาชนมาก่อน และปฏิบัติทันที (One Malaysia, People First, Performance Now) เป็นแนวคิดเพื่อส่งเสริมความเป็นเอกภาพของประเทศชาติ การยอมรับชาวมาเลเซียต่างเชื้อ และรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ โดยจะส่งเสริมคุณค่า 8 ประการในสังคมมาเลเซีย ได้แก่
1) ความมานะบากบั่น
2) การยอมรับ
3) การศึกษา
4) ความซื่อตรง
5) ระบบสังคมที่เชื่อในการทำความสำเร็จด้วยตนเอง
6) ความอ่อนน้อมถ่อมตน
7) ความจงรักภักดี
8) วัฒนธรรม ด้านความเป็นเลิศ
 
2.โปรแกรมการปฏิรูปการปกครอง (Government Transformation Program – GTP) เป็นนโยบายปรับปรุงและปฏิรูปการทำงาน และการให้บริการของภาครัฐให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยกำหนดประสิทธิผลสำคัญระดับชาติ (National Key Result Areas – NKRA) 7 ประการ คือ
1) ลดอาชญากรรม
2) ต่อต้านการคอรัปชั่น
3) ปรับปรุงผลการศึกษาของนักเรียน
4) ยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรที่มีรายได้ต่ำ
5) อัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้น
6) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชนบท
7) ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่
 
โดยแต่ละเป้าหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดทำตัวชี้วัด (Key Performance Indicators – KPIs) และดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียได้จัดตั้งหน่วยการบริหารจัดการการปฏิบัติการและส่งมอบ (Performance Management and Delivery Unit – PERMANDU) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามนโยบายโปรแกรมการปฏิรูปการปกครอง (GTP)
 
3. แนวคิดต้นแบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Model – NEM) เป็นส่วนประกอบที่เป็นพื้นฐานสำหรับนโยบายการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ (Economic Transformation Program – ETP) ทั้งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งนายกรัฐมนตรีราจิบได้มอบหมายให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งชาติ (National Economic Advisory Council – NEAC) เป็นผู้ศึกษาและเสนอต่อรัฐบาล โดยมีจุดประสงค์หลัก 3 ประการ คือ
1)การเพิ่มรายได้
2)การกระจายรายได้และผลประโยชน์ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน
3)และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูป (Strategic Reform Initiatives – SRIs) 8 ประการ เพื่อให้เศรษฐกิจมาเลเซียบรรลุเป้าหมายตาม NEM ได้แก่
 
1) ผลักดันให้ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2) เพิ่มคุณภาพแรงงานชาวมาเลเซีย และลดการพึ่งพาแรงงานต่างชาติ
3) สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายในมาเลเซีย
4) สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบราชการ
5) ให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่โปร่งใสและเป็นมิตรกับระบบตลาด
6) การสร้างคลังความรู้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7) ส่งเสริมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
8) ส่งเสริมการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน
โดย ETP เป็นนโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่มีแนวคิด NEM เป็นรากฐาน โดยจะใช้ยุทธศาสตร์การปฏิรูป SRIs 8 ประการ ของ NEM เป็นตัวขับเคลื่อน (Enablers) และกำหนดภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญระดับชาติ (National Key Economic Areas – NKEA) ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก (Drivers) ในการพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจมาเลเซีย โดยภายหลังการประกาศแนวคิด NEM เมื่อ 3 มีนาคม พ.ศ.2553 PERMANDU ได้จัดการประชุมร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อกำหนด NKEA และต่อมาได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ NKEA Labs เพื่อกำหนดรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่างๆ ในแต่ละ NKEA ซึ่งได้แก่
1) การพัฒนาพื้นที่กัวลาลัมเปอร์ที่ยิ่งใหญ่
2) อุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงาน
3) อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน และยางพารา
4) การค้าปลีกและค้าส่ง
5) การบริหารการเงิน
6) การท่องเที่ยว
 7) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
8) การบริการด้านธุรกิจ
 9) เนื้อหาของการสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐาน
10) การศึกษา
11) เกษตรกรรม และ
12) การบริการทางการแพทย์
 
4. แผนมาเลเซียฉบับที่ 10 (10 Malaysia Plan – 10MP) เป็นแผนพัฒนาประเทศระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2554-2558 โดยมีเป้าหมายหลักคือ การพัฒนามาเลเซียให้ก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country) งบประมาณ 230 ล้านริงกิต โดยเป็นงบประมาณพัฒนาด้านกายภาพร้อยละ 60 และเป็นงบประมาณที่ไม่ใช่การพัฒนาด้านกายภาพร้อยละ 40 และสามารถแบ่งสัดส่วนตามภาคส่วนต่างๆ ได้ดังนี้ งบประมาณด้านเศรษฐกิจร้อยละ 55 งบประมาณด้านสังคมร้อยละ 30 งบประมาณด้านความมั่นคงร้อยละ 10 และงบประมาณบริหารจัดการทั่วไปร้อยละ 5 เป้าหมายทางเศรษฐกิจ GDP ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี GNI เพิ่มเป็น 12,139 ดอลลาร์สหรัฐ (38,845 ริงกิต) ต่อคนต่อปี ในปี พ.ศ.2558 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 12.8 ต่อปี การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 7.7 ต่อปี การลงทุนภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 5 ต่อปี การบริโภคภาครัฐขยายตัวร้อยละ 4.8 ต่อปี การขาดดุลงบประมาณลดลงเหลือร้อยละ 2.8 ของ GDP ในปี พ.ศ.2558 การส่งออกขยายตัวร้อยละ 7.2 ต่อปี การนำเข้าขยายตัวร้อยละ 8.6 ต่อปี
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์