หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
นโยบายต่างประเทศของบรูไน

30 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 11156)

นโยบายต่างประเทศของบรูไน
 
วัตถุประสงค์หลักของนโยบายต่างประเทศบรูไน คือ การส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การรักษาอธิปไตย อิสรภาพ และบูรณภาพแห่งดินแดน การสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ สังคม การรักษาเอกลักษณ์ทางการเมือง วัฒนธรรม และศาสนา รวมทั้งส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง ความมีเสถียรภาพ และความรุ่งเรืองในระดับภูมิภาคและระดับโลก บรูไนใช้กลไกพหุภาคีทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง เสริมสร้างความมั่นคงและผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาเซียน (ซึ่งถือเป็นเสาหลักของนโยบายต่างประเทศบรูไน) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก การประชุมเอเชีย-ยุโรป กลุ่มประเทศเครือจักรภพองค์การการประชุมอิสลามและสหประชาชาติ ในระดับทวีภาคีบรูไนพยามยามเป็นมิตรกับนานาประเทศทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และยังได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางการทหารกับประเทศต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศ
 
หลักการดำเนินนโยบายต่างประเทศของบรูไนที่สำคัญ ได้แก่ การเคารพอธิปไตย อิสรภาพ และบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศต่างๆ การยอมรับในสถานภาพที่เท่าเทียมกันของประเทศต่างๆ การไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน การแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน การที่ประมุขของประเทศซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลเสด็จฯ เยือนประเทศต่างๆ ด้วยพระองค์เองเพื่อสร้างบทบาทของบรูไนในเวทีระหว่างประเทศ ทำให้บรูไนได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบรูไนมีนโยบายต่างประเทศที่ต้องการมิตรกับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น ประเทศในตะวันออกกลาง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดในอาเซียน ทั้งมุ่งเน้นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศที่นำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เช่น จีน ให้มากขึ้น โดยรัฐบาลบรูไนคาดว่าจีนจะยังคงมีความต้องการพลังงานมากขึ้น รวมทั้งบรูไนคาดว่าจีนจะยังคงมีความต้องการพลังงานมากขึ้น รวมทั้งบรูไนจะเป็นทางเลือกที่จีนจะร่วมเป็นพันธมิตรในการสำรวจและพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติกับบรูไน
 
นอกเหนือจากมาเลเซียแล้วสิงคโปร์ก็เล็งเห็นว่าบรูไนเป็นประเทศที่น่าสนใจที่จะเป็นทางเลือกในการหาแห่งพลังงานสำรองในอนาคต เพิ่มเติมจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากมาเลเซียและอินโดนีเซียปัจจุบันบรูไนสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศแบบพหุพาคีนิยม (Millennium Goals) และมองว่าปัญหาที่ประเทศต่างๆ กำลังเผชิญอยู่ในโลกปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ ด้วย ฉะนั้นการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคง ความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรืองของสังคมระหว่างประเทศนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกประเทศ
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์