หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
จำนวนข้าราชการพร้อมคุณลักษณะหลักในการเข้าสู่อาเซียนของฟิลิปปินส์

1 พฤษภาคม 2015

1.จำนวนข้าราชการทั่วประเทศ
จำนวนข้าราชการโดยประมาณในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ.2553 มีข้าราชการทั้งหมด 1,312,508 คน โดยเป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ (NGA) ร้อยละ 63.6 หรือ 834,327 คน และในรัฐวิสาหกิจ (GOCCs) ร้อยละ 7.2 หรือ 94,756 คน และบุคลากรสนับสนุนในหน่วยงานท้องถิ่น (LGUs) ร้อยละ 29.2 หรือ 383,422 คน
 
2.คุณลักษณะหลักของข้าราชการ
หน่วยงานข้าราชการในประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ โดยให้ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการทำงานของข้าราชการ และมีวิสัยทัศน์คือ "The Civil Service: Strengthening its own integrity” หมายถึง การให้บริการอย่างมีศักดิ์ศรี โดยมีภารกิจหลักในการปรับปรุงการทำงาน โดยยึดหลักความมีศักดิ์ศรีดังนี้ คือ มีมิติการทำงานร่วมกันและคำนึงถึงค่านิยมองค์การที่สนับสนุนการทำงานด้วยความตั้งใจ กฎระเบียบที่มีต้องสามารถปรับและประยุกต์ใช้ได้ ไม่ยึดหลักเกณฑ์มากเกินไป นำระบบหรือวิธีการประเมินที่มุ่งให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีจริยธรรมให้ข้าราชการทุกคนมีใจบริการ เพราะนี่คือหน้าที่ของข้าราชการ
 
ค่านิยมหลักของข้าราชการประเทศฟิลิปปินส์ยึดหลักการ 3 ข้อ ประกอบด้วย ความรักในพระเจ้าและประเทศ ความเป็นเลิศ และความซื่อสัตย์ (Love of God and Country,Excellence,and Integrity) ซึ่งต้องมีอยู่ในข้าราชการฟิลิปปินส์ทุกคน
 
3.คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
ประชาคมอาเซียน เป็นความร่วมมือของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม 10 ประเทศ โดยในกรอบความร่วมมือต่างๆ มีความร่วมมือในเรื่องของข้าราชการพลเรือน โดยมีชื่อว่า "ASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM)” เป็นการประชุมที่ช่วยกันเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โดยก่อตั้งในปี พ.ศ.2524 ซึ่งแต่ละประเทศสมาชิกจะดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการระหว่างประเทศสมาชิกตามความชำนาญของประเทศนั้นๆ
 
ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์ได้รับผิดชอบในส่วนของการทดสอบ ซึ่งคุณลักษณะของ ACCSM ในปี พ.ศ.2558 ยังดำรงความต่อเนื่องที่ต้องการเห็นประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถความรับผิดชอบ และการตอบสนองของข้าราชการพลเรือน ทั้งได้เน้นให้มีการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการตอบสนองที่มากขึ้นของโครงสร้างองค์กร ระบบคุณภาพ การพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อม การมอบหมายอำนาจ และการกำกับดูแลแรงงานที่มีต่อสภาพการเรียนรู้ที่ช่วยมอบอำนาจ โดยทาง ACCSM ยังได้จัดให้มีเวทีเพื่อร่วมกันพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อการบริหารจัดการบริการสาธารณะของอาเซียน
 
จากคุณลักษณะที่ได้กล่าวมา จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนของประเทศในกลุ่มอาเซียนให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งประเทศฟิลิปปินส์ที่พัฒนาบุคลากรตามแนวทางที่ถูกตั้งไว้ดังกล่าวข้างต้น
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 
  

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์