หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-ญี่่ปุ่น

11 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 6820)

ประเทศคู่เจรจา นอกจากความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศแล้ว อาเซียนยังได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนอีกหลายประเทศ โดยมีประเทศคู่เจรจาที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย
 
อาเซียน-ญี่ปุ่น
 
ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2520
 
ในด้านการเมืองญี่ปุ่นได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) ในปี พ.ศ.2547 และเป็นประเทศแรกที่จัดตั้งกรอบการประชุมความร่วมมือการต่อต้านการก่อการร้าย (Counter Terrorism Dialogue) อย่างเป็นทางการกับอาเซียนในปี พ.ศ.2547
 
ในด้านเศรษฐกิจ อาเซียนและญี่ปุ่นได้ลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Closer Economic Partnership: AJCEP) เมื่อปี พ.ศ.2551
 
ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ญี่ปุ่นให้ความสำคัญในการแลกเปลี่ยนประชาชนโดยเฉพาะในระดับเยาวชน โดยปี พ.ศ.2550 ได้จัดโครงการ Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths (JENESYS) เพื่อส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาบุคลากรของอาเซียน สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งทุนที่สำคัญของญี่ปุ่น ซึ่งญี่ปุ่นสนใจร่วมมือกับไทยเพื่อพัฒนาอนุภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558
 
 
 
 
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์