หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-นิวซีแลนด์

28 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 8012)

ประเทศคู่เจรจา
นอกจากความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศแล้ว อาเซียนยังได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนอีกหลายประเทศ โดยมีประเทศคู่เจรจาที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย
 
อาเซียน-นิวซีแลนด์
 
ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 โดยในส่วนของด้านการเมืองความมั่นคง นิวซีแลนด์ได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรไมตรีและร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) และในด้านเศรษฐกิจได้ร่วมลงนามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agrement: AANZFTA) ในปี พ.ศ.2548 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 มีนาคม พ.ศ.2553
 
นอกจากนี้ ในการพัฒนาอาเซียนและนิวซีแลนด์ได้จัดทำเอกสารความร่วมมืออาเซียน-นิวซีแลนด์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553-2558 (ASEAN New Zealand Framework for Cooperation 2010-2015) เพื่อขยายแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างอาเซียนและนิวซีแลนด์ และเพื่อรับรองการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558
 
 
 
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์