หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
กลไกการขับเคลื่อนสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของไทย

10 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2654)

โดย  สันติพจน์  กลับดี
 
 
ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้สร้างกลไกการทำงานในระดับประเทศไว้ในลักษณะเดียวกันกับกลไกการทำงานของอาเซียนที่ได้กล่าวไปแล้วคือ มีการกำหนดกลไกการทำงานเป็นระดับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันโดยสรุปได้ ดังนี้
 
1. คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ (ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 71/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2557 เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขึ้นมาแทน) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2553 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงผู้แทนระดับสูงและผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ และมีอธิบดีกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศเป็นเลขานุการ โดยคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
 
(1) กำหนดหรือเสนอแนะนโยบายแนวทางและท่าทีของไทยในการเข้าร่วมกรอบความร่วมมืออาเซียน
(2) ประสานนโยบายและท่าทีในการดำเนินการต่าง ๆ ในกรอบความร่วมมืออาเซียน
(3) เตรียมความพร้อมให้หน่วยงานต่าง ๆ ในการเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน
 
2. คณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน [จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 88/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนต่อมา จากคำสั่งที่ 71/2557 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนขึ้นมาแทนที่ ] ทำหน้าที่ในการดำเนินการสร้างสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันสร้างสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน
 
3. แผนงานแห่งชาติสำหรับการก้าวไปสู่การเป็นประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานแห่งชาติสำหรับการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยแผนงานสำหรับการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคง แผนงานสำหรับการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและแผนงานสำหรับการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยในแต่ละแผนงานจะแสดงเป้าหมาย มาตรการ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ตามคุณลักษณะและประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ในแต่ละประชาคม
 
4. การดำเนินการในระดับกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (focalpoint) เพื่อประสานการดำเนินงานตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมอาเซียนที่เกี่ยวข้อง ต่อมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2555 นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน และปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ
 
นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งครอบคลุมถึงแผนงานการจัดตั้งประชาคมต่าง ๆ ทั้ง 3 เสาหลัก อีก 2 คณะ ได้แก่ 
 
1. คณะอนุกรรมการว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ดำเนินการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการดำเนินการไปตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนและเสนอแนะแนวทางและท่าทีไทยในการปฏิบัติตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
 
2. คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน [ตั้งขึ้นตามคำสั่งประธานคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติที่ 7/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนมาเป็น "คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน”] ดำเนินการประสานนโยบายการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่สาธารณชนจัดทำแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาเซียนและรายงานผลการดำเนินภารกิจต่อคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
 
ในตอนต่อไปจะกล่าวถึงแผนงานแห่งชาติสำหรับการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้เห็นภาพรวมของการแบ่งความรับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตามคุณลักษณะและประเด็นความร่วมมือตามมาตรการต่าง ๆ ที่อาเซียนได้กำหนดไว้ทั้ง 338 มาตรการ
 
 
 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์