หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-ออสเตรเลีย

17 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 17496)

ประเทศคู่เจรจา
นอกจากความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศแล้ว อาเซียนยังได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนอีกหลายประเทศ โดยมีประเทศคู่เจรจาที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และรัส
เซีย
 
อาเซียน-ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ได้รับสถาปนาความสัมพันธ์กับอาเซียนในฐานะประเทศคู่เจรจาเมื่อปี พ.ศ.2517 โดยในทางการเมืองและความมั่นคงออสเตรเลียได้เป็นภาคีสนธิสัญญามิตรไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) และมีบทบาทในกรอบ ASEAN Regional Forum (ARF) ในด้านเศรษฐกิจ อาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ได้ร่วมลงนามความตกลง ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANFTA) ในปี พ.ศ.2548 และมีผลบังคับใช้กับไทยตั้งแต่ 12 มีนาคม พ.ศ.2553
 
ในด้านความร่วมมือการพัฒนา ออสเตรเลีย ออสเตรเลียได้ให้ความช่วยเหลืออาเซียนภายใต้ ASEAN-Australia Development Cooperation Programme (AADCP) นอกจากนี้ อาเซียนและออสเตรเลียได้ลงนามเอกสาร Joint Declaration on ASEAN-Australia Comprehensive Partnership เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียที่ครอบคลุมถึงด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจ และการพัฒนา รวมทั้งได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการความร่วมมืออาเซียน-ออสเตรเลีย ระหว่างปี พ.ศ.2551-2556 (Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-Australia Comprehensive Partnership 2008-213)
 
 
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์