หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
กลไกการทำงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

16 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3671)
 
โดย  สันติพจน์  กลับดี
 
 
ในตอนที่แล้ว ได้กล่าวถึง "แนวทางการดำเนินงาน” เพื่อจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยกลไกการดำเนินงาน การระดมทุน ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ และกลไกการทบทวนไปแล้ว ประเด็นที่จะกล่าวต่อไปในตอนนี้ก็คือ เมื่อถึงขั้นของการทำงานอาเซียนจะมีกลไกการทำงานและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างไร เพื่อให้การสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีความเป็นไปได้ ครบถ้วนทุกคุณลักษณะและองค์ประกอบที่ต้องการให้มากที่สุด เนื่องจากอาเซียนประกอบไปด้วยสมาชิกถึง 10 ประเทศ มีประชากรรวมกันถึง 670 ล้านคน (พ.ศ.2557) ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
 
เพื่อให้มีพื้นฐานเพียงพอต่อการติดตามการดำเนินการของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในตอนต่อ ๆ ไป จึงมีความจำเป็นต้องรู้จักกับ "คณะทำงาน” ในส่วนต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนที่ผ่านมา นั่นคือการปฏิบัติตามมาตรการ 338 มาตรการเพื่อการก่อตั้งประชาคม
 
เมื่อกลับไปศึกษาโครงสร้างการทำงานของอาเซียน รวมถึงโครงสร้างการทำงานของประชาคมอื่น ๆ ใน 3 เสาหลักของอาเซียนพบว่ามีความคล้ายคลึงกันคือ มีการกำหนดกลไกการทำงานเป็นระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยให้ระดับนโยบายอยู่ด้านบนสุดและให้ระดับปฏิบัติการอยู่ด้านล่างสุด และในแต่ละระดับมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (อำนาจหน้าที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน)
 
 
1. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ประกอบด้วย ประมุขหรือหัวหน้ารัฐบาล มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายสูงสุดและแนวทางความร่วมมือของอาเซียน และตัดสินใจในเรื่องสำคัญ โดยให้ประเทศสมาชิกซึ่งเป็นประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปีละ 2 ครั้ง หรือเรียกประชุมพิเศษหรือเฉพาะกิจเมื่อมีความจำเป็น
 
2. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council : ACC) ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ทำหน้าที่เตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียนประสานงานความตกลงและข้อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ประสานงานระหว่าง 3 เสาหลัก ดูแลการดำเนินงานและกิจการต่าง ๆ ของอาเซียนในภาพรวม คณะมนตรีประสานงานอาเซียนจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 
3. องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) ประกอบด้วยรัฐมนตรีเฉพาะสาขา มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและข้อตัดสินใจของที่ประชุม สุดยอดอาเซียนที่อยู่ในขอบข่ายการดำเนินงานของตน และเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาของแต่ละองค์กรให้เข้มแข็งขึ้น โดยในส่วนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ได้จัดกลไกรองรับการทำงานในระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาตามมาอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับประชาคมในแต่ละด้าน ดังนี้
 
 
1) ที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (ASEAN Ministers Responsible for Information : AMRI)
 
2) ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts : AMCA)
 
3) ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการศึกษา (ASEAN Education Ministers Meeting : ASED)
 
4) ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านภัยพิบัติอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management : AMMDM)
 
5) ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Ministers Meeting on the Environment : AMME)
 
6) สมัชชารัฐภาคีต่อความตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน (Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Trans-Boundary Haze Pollution : COP)
 
7) ที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministers Meeting : AHMM)
 
8) ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านแรงงานอาเซียน (ASEAN Labor Ministers Meeting : ALMM)
 
9) ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน (ASEAN Ministers on Rural Development and Poverty Eradication : AMRDPE)
 
10) ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development : AMMSWD)
 
11) ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเยาวชน (ASEAN Ministerial Meeting on Youth : AMMY)
 
12) กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยเรื่องข้าราชการพลเรือน (ASEAN Conference on Civil Service Matters : ACCSM)
 
13) ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity : ACBD)
 
14) ศูนย์ประสานงานงานการจัดการสงเคราะห์ผู้ประสพภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance in Disaster Management : AHA Centre)
 
15) ศูนย์ประชาสัมพันธ์ด้านแผ่นดินไหวอาเซียน (ASEAN Earthquakes Information Centre : AEIC)
 
16) ศูนย์พยากรณ์อากาศอาเซียน (ASEAN Specialised Meteorological Centre : ASMC)
 
17) เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN)
 
18) ที่ประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting on Sports : AMMS)
 
19) ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Women : AMMW)
 
ทั้งนี้ เลขาธิการอาเซียน (Secretary General of The ASEAN) จะรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนให้กับที่ประชุมคณะมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนรับทราบต่อไป
 
คณะทำงานต่าง ๆ ที่กล่าวไปนั้น เปรียบเสมือนมาตรฐานกลางสำหรับประเทศสมาชิกทุกประเทศที่ต้องนำไปเป็นใช้เป็นแนวทางในการแต่งตั้งคณะทำงานในระดับแต่ละประเทศ ให้สอดคล้องกับที่ทางอาเซียนกำหนดไว้ต่อไป
 
 
 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์