หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สมเด็จพระเทพฯ เลือก2 ครูไทยเข้าค่ายนิวเคลียร์ฟิวชันที่สหรัฐฯ

30 เมษายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1960)

สมเด็จพระเทพฯ ระหว่างเสด็จเยือน ห้องปฏิบัติการลอว์เรนซ์ลิเวอร์มอร์สหรัฐฯ
น.ส.ชุลีณี พาหุรัตน์
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือก 2 ครูฟิสิกส์ไทย เข้าร่วมค่ายฤดูร้อน Science Education Program ณ สถาบันวิจัย Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 7 - 11 กรกฎาคม 2557 หวังสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องนิวเคลียร์ฟิวชัน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูฟิสิกส์ไทย สู่ระดับนานาชาติ

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทรงทอดพระเนตรการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกา ภายในห้องปฏิบัติการลอว์เรนซ์ลิเวอร์มอร์สหรัฐฯ (Lawrence Livermore National Laboratory: LLNL)

     ในโอกาสนี้ LLNL ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนจำนวน 2 ทุน ให้แก่ครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศไทยเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนโครงการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Science Education Program) เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องของ "นิวเคลียร์ฟิวชัน” ที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ LLNL เปิดโอกาสให้ครูสอนฟิสิกส์จากประเทศอื่นเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนโครงการนี้

     ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการคัดเลือกครูฟิสิกส์เพื่อเข้าค่ายฤดูร้อนดังกล่าว โดยคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนเบื้องต้น และทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในขั้นตอนสุดท้าย จำนวน 2 คน คือ น.ส.สายใย ไชยวัณณ์ จากโรงเรียนสองแคววิทยาคม จ.เชียงใหม่ และ น.ส.ชุลีณี พาหุรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพฯ

     ทั้งสองคนจะเป็นครูฟิสิกส์ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมค่ายฤดูร้อน ตามโปรแกรมการศึกษาวิทยาศาสตร์ของ ห้องปฏิบัติการลอว์เรนซ์ลิเวอร์มอร์สหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 7- 11 ก.ค. 57
 
 
ที่มา : manager.co.th
น.ส.สายใย ไชยวัณณ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์