หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
จำนวนข้าราชการและกระทรวงของบรูไน

24 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3846)

จำนวนข้าราชการตามแต่ละกระทรวงของบรูไน

1.สำนักนายกรัฐมนตรี ข้าราชการจำนวน 6,287 คน
2.กระทรวงมหาดไทย ข้าราชการจำนวน 4,643 คน
3.กระทรวงการคลัง ข้าราชการจำนวน 1,864 คน
4.กระทรวงการต่างประเทศ ข้าราชการจำนวน 842 คน
5.กระทรวงคมนาคม ข้าราชการจำนวน 1,727 คน
6.กระทรวงวัฒนธรรมเยาวชนและกีฬา ข้าราชการจำนวน 1,895 คน
7.กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการจำนวน 12,769 คน
8.กระทรวงอุตสาหกรรม ข้าราชการจำนวน 1,746 คน
9.กระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการจำนวน 6,035 คน
10.กระทรวงศาสนา ข้าราชการจำนวน 3,750 คน
11.กระทรวงกลาโหม ข้าราชการจำนวน 2,265 คน
12.กระทรวงการพัฒนา ข้าราชการจำนวน 4,938 คน
รวมทั้งสิ้น 48,761 คน

(ที่มา: ฝ่ายบริการสาธารณะ หรือ JPA 2012)โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์