หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
จำนวนข้าราชการมาเลเซีย พร้อมคุณลักษณะหลักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

9 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4436)

1.จำนวนข้าราชการทั่วประเทศ
 
ประเทศมาเลเซียมีข้าราชการที่หน่วยงานข้าราชการพลเรือน (Public Service Department: PSD) รับผิดชอบทั้งหมดในปี พ.ศ.2555 จำนวน 1,118,392 คน แบ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงจำนวน 1,711 คน (ร้อยละ 0.15) ผู้บริหารระดับกลางและนักวิชาการจำนวน 224,794 คน (ร้อยละ 20.09) และตำแหน่งสนับสนุนจำนวน 891,917 คน (ร้อยละ 79.75) ใน พ.ศ.2556 จำนวนข้าราชการทั้งหมด 1.3 ล้านคน และใน พ.ศ.2557 เพิ่มจำนวนเป็น 1.4 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 29.30 ล้านคน ซึ่งเป็นอัตราข้าราชการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสถิติอัตราข้าราชการพลเรือนในอดีต
 
2.คุณลักษณะหลักของข้าราชการ
 
มาเลเซียได้กำหนดคุณลักษณะหลักของข้าราชการทั้งในด้านความเป็นเลิศของผลการปฏิบัติงาน และด้านจริยธรรมและความซื่อตรงในการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านความเป็นเลิศของผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการมาเลเซียทุกคนต้องมีคุณลักษณะหลักดังต่อไปนี้
 
-มุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพ
-เน้นความฉลาดล้ำ และความน่าเชื่อถือ
-มุ่งการทำงานเป็นทีม
-มุ่งมั่นการปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา
-หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ
 
ส่วนในด้านของจริยธรรมและความซื่อตรง จากคำกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรี Badawi ที่ได้กล่าวไว้เมื่อปี พ.ศ.2547 ว่า
 
"มาเลเซียประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ และกำลังก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาด้วยการกำหนดรูปแบบในการพัฒนาตนเอง และการบริหารจัดการ เพื่อแก้จุดอ่อนและข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งความท้าทายหลัก คือ ต้องพยายามสร้างความเข้มแข็งในเรื่องจริยธรรมและความซื่อตรง (Ethic and Integrity) ให้เกิดขึ้นกับข้าราชการ” การมุ้งเน้นความซื่อตรงในการบริหารจัดการ โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาให้มาเลเซียเป็น "สังคมแห่งศีลธรรมจรรยา” และได้กำหนดค่านิยมหลักของประเทศ เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยของคนในชาติ 6 ประการ ดังนี้
 
1.ความซื่อสัตย์
2.ความน่าไว้วางใจ
3.ความมีสติปัญญา
4.ความเป็นธรรม
5.ความโปร่งใส
6.ความกตัญญู
 
แผนพัฒนา "คน” 5 ปีแรกของมาเลเซีย (พ.ศ.2541-2546) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรภาครับทั้งข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนด้วยการจัดตั้ง "คณะกรรมการบริหารแผนพัฒนาความซื่อตรง” ในทุกส่วนราชการ โดยยังไม่มีการเชื่อมโยงไปยังภาคส่วนต่างๆ
 
ต่อมาในปี พ.ศ.2547 ได้จัดทำแผนพัฒนา "คน” ฉบับที่ 2 โดยเปลี่ยนเป็นจัดทำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (National Integrity Plan) ฉบับที่ 1 พ.ศ.2547-2551 เพื่อเป็นแผนหลักในการชี้นำทุกภาคส่วนก้าวไปสู่เป้าหมายของชาติร่วมกันในลักษณะบูรณาการและประสานงานขับเคลื่อนการสร้างความซื่อตรงของชาติ โดยเป้าหมายสำคัญของแผนฉบับดังกล่าว มี 5 ประการ ดังนี้
 
1.ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ และการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างได้ผล
2.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในภาครัฐ และลดกระบวนการทำงานที่มีหลายขั้นตอนซ้ำซ้อนกัน
3.สร้างประมวลจริยธรรมในภาครัฐและเอกชน
4.เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
5.พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
 
3.คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
มาเลเซียได้เน้นคุณลักษณะสำคัญของข้าราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยข้าราชการต้องมีทักษะในการปรับตัวทางวัฒนธรรม และการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา เห็นได้จากนโยบายการศึกษาที่ต้องการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในด้านวิชาการ ความกระหายที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเปิดใจพร้อมรับวัฒนธรรมต่างๆ พร้อมๆ ไปกับส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรม
 
มาเลเซียเองตระหนักดีกว่าเมื่อแรงงานสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาชนภายในประเทศจะต้องพบกับการแข่งขันในตลาดงานจากแรงงานฝีมือต่างชาติที่ไหลเข้ามาในประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนของมาเลเซียพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดงาน ยกตัวอย่างเช่น งานด้านบริการรัฐบาลมาเลเซียได้บรรจุหลักสูตรด้านการให้บริการ และการสร้างเสริมจิตใจรักบริการลงไปในทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัย
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์